1096/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om Hansel Ab

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Bolagets ställning

Hansel Ab är ett aktiebolag som ägs av staten och är i statens besittning. Bolaget hör till finansministeriets förvaltningsområde och finansministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget. På beslutsfattandet om bolagsinnehav som gäller Hansel Ab och på ägarstyrningen av bolaget tillämpas lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Bolagets syfte är inte att ge vinst.

2 §
Bolagets uppgifter

Bolaget är en sådan inköpscentral som avses i 11 § i lagen om offentlig upphandling (348/2007) och i 22 § i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Bolaget har till uppgift att åt andra upphandlande enheter anskaffa varor och tjänster och att sluta upphandlingskontrakt och ramavtal om varor och tjänster. Bolaget upprätthåller kontrakt som konkurrensutsatts genom gemensam upphandling. Dessutom har bolaget till uppgift att producera sakkunnig- och utvecklingstjänster för sina kunder.

Bolaget genomför upphandlingskontrakt och ramavtal på det sätt som särskilt bestäms i lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av den eller så som föreskrivs genom finansministeriets beslut.

3 §
Kunder

Bolagets kunder består av ämbetsverken och inrättningarna inom statsförvaltningen, de statliga affärsverken samt fonderna utanför statsbudgeten. Till bolagets kunder hör också riksdagen samt de enheter som är underställda riksdagen och som övervakas av den och är verksamma i anslutning till den.

Kund hos bolaget kan dessutom vara

1) ett i 6 § 1 mom. 4 punkten i lagen om offentlig upphandling avsett offentligrättsligt organ, om en i 1 mom. i denna paragraf avsedd upphandlade enhet

a) till största delen finansierar organet,

b) utser dess ledning, eller

c) utser mer än hälften av ledamöterna i dess förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan,

2) en i 5 § i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster avsedd upphandlande enhet som helt och hållet ägs av finska staten, eller

3) Europeiska unionens kontor eller byrå med säte i Finland.

4 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 29 december 1994 om ombildande av Statens upphandlingscentral till aktiebolag (1508/1994).

Lagen tillämpas inte på de förbindelser som bolaget har ingått innan denna lag har trätt i kraft.

RP 194/2008
EkUB 24/2008
RSv 197/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.