1095/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer och deras avgiftsgrunder, avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer och sådana prestationer av meteorologiska institutet som prissätts på företagsekonomiska grunder.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

I 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Meteorologiska institutet tar ut en avgift som det fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) specialtjänster som ges för att upprätthålla försvarsberedskapen,

2) sådana obligatoriska eller rekommenderade vädertjänster för luftfart som baserar sig på konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949),

3) utredningar och utlåtanden som ges för räddningsverksamhet och luftvårdsmyndigheter och som medför kostnader som är större än ringa.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer som Meteorologiska institutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) väder-, klimat- och havstjänster som utförs på beställning eller som är tillgängliga för kunder som informationstjänst,

2) utredningar, utlåtanden och undersökningar som görs på beställning,

3) observationer och mätningar som görs eller ges på beställning eller som är tillgängliga för kunder som informationstjänst, med undantag av observationsprestationer som enligt internationell praxis och definition av Meteorologiska världsorganisationen som lyder under Förenta Nationerna ska distribueras gratis,

4) användning av lokaler som Meteorologiska institutet besitter,

5) kopiering, annan avskrift och sändande av handlingar, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom.,

6) andra specialtjänster och prestationer som kunderna beställer eller som är tillgängliga för kunder.

Meteorologiska institutet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. och för utlämnande av uppgifter på kopior eller utskrifter enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till utgången av 2010.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 5 december 2007 om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer (1210/2007).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Avdelningschef, överdirektör
Pekka Plathan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.