1094/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om meteorologiska institutet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen om meteorologiska institutet (505/2004) 7 och 8 § samt

ändras 1 §, mellanrubriken före 2 § och 4―6 § som följer:

1 §

Om meteorologiska institutets uppgifter föreskrivs i 1 § lagen i om meteorologiska institutet (585/1967).

Organisation, personal och delegation
2 §

4 §

Kommunikationsministeriet bistås av delegationen för Meteorologiska institutet.

Ministeriet tillsätter delegationen för tre år i sänder.

Delegationen består av generaldirektören för Meteorologiska institutet och högst tolv andra medlemmar, av vilka personalen vid Meteorologiska institutet utser en inom sig.

5 §

De ärenden som hör till Meteorologiska institutet avgörs av generaldirektören eller av någon annan tjänsteman som enligt arbetsordningen eller ekonomistadgan har denna befogenhet.

Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ärenden som annars ska avgöras av en tjänsteman som lyder under generaldirektören.

6 §

Meteorologiska institutets delegation har till uppgift att

1) allmänt utvärdera forsknings- och utvecklingsarbetet vid institutet,

2) stödja den strategiska planeringen, och

3) främja samarbetet mellan institutet och dess kontaktgrupper.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Avdelningschef, överdirektör
Pekka Plathan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.