1092/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 oktober 2008 om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009 (649/2008) 20 §, 22 § 3 mom. och 30 § samt

fogas till 31 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

20 §
Andra värmecentraler

Utöver det som föreskrivs i 3―9 § är det möjligt att bevilja stöd för byggande, utvidgning och grundlig reparation av också andra sådana värmecentraler på gårdsbruksenheter som uppfyller kraven i 27 §, om värmecentralen helt eller delvis betjänar gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet.

En värmecentral anses vara en stödberättigande byggnad bara till den del den värme som den producerar är avsedd att utnyttjas

1) i byggnader och konstruktioner som är nödvändiga inom gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet, eller

2) i maskinhallar eller reparationsverkstäder som behövs för förvaring och reparation av jordbruksmaskiner eller i något motsvarande utrymme.

22 §
Markförvärv

Stöd beviljas inte för förvärv av ett bostadshus eller skog. Stöd för markförvärv beviljas inte, om sökanden på basis av en ansökan som anhängiggjorts den 12 maj 2008 eller senare har beviljats startstöd för förvärv av en sådan lägenhet eller del av en lägenhet som hör till samma gårdsbruksenhet. Med del av en lägenhet avses både en kvotdel och ett outbrutet område av en registerlägenhet.


30 §
Ansökningstid

Investeringsstöd som beviljas 2009 kan sökas under två olika ansökningstider. Den första ansökningstiden börjar den 31 oktober 2008 och slutar den 9 januari 2009. Den andra ansökningstiden börjar den 15 februari 2009 och slutar den 15 april 2009. Ansökningstiden för stöd som gäller markförvärv börjar dock den 31 oktober 2008 och slutar den 31 december 2008.

31 §
Ikraftträdande

Stöd för markförvärv som avses i 22 § kan beviljas endast under förutsättning att Europeiska gemenskapernas kommission genom sitt beslut eller på annat sätt inte visar att den motsätter sig beviljandet av stödet för nämnda ändamål på de villkor som anges i denna förordning. Om kommissionen visar att den motsätter sig, inleds inte beviljandet av stödet.Denna förordning träder i kraft den 31 december 2008.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggörs efter ikraftträdandet av förordningen. Förordningens 31 § 3 mom. tillämpas dock på ansökningar som blivit anhängiga den 31 oktober 2008 eller senare.

Helsingfors den 30 december 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lagstiftningsråd
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.