1085/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 47 § 2 mom.,

ändras 55 § 2 och 3 mom. och 111 § 1 mom. samt

fogas till 46 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1502/1993 och 728/2004, ett nytt 8 mom. och temporärt till lagen nya 43 a, 43 b och 43 c § som följer:

43 a §
Temporär skattefrihet för inkomst av försäljning av förstagallringsvirke

Med avvikelse från 43 § 1 mom. är inte inkomsten av försäljning av förstagallringsvirke för fysiska personer, dödsbon, beskattningssammanslutningar och samfällda skogar skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk, om

1) avverkningen har gällt skog där trädbeståndets medeldiameter före avverkningen på 1,3 meters höjd ovanför markytan är högst 16 centimeter (område för förstagallringsavverkning),

2) det avverkningsavtal eller avtal om virkesleverans som gäller ett område för förstagallringsavverkning har ingåtts under tiden den 1 april―31 augusti 2008 och det avtalsenliga priset har betalats under tiden den 1 april 2008―31 december 2009, och

3) skogsägaren vid sin beskattning framställer yrkande på skattefrihet som gäller inkomster av försäljning av förstagallringsvirke, innan beskattningen har slutförts.

De utgifter som hänför sig till skattefria inkomster av försäljning av förstagallringsvirke är inte avdragsgilla vid beskattningen.

43 b §
Temporär, partiell skattefrihet för inkomst av virkesförsäljning

Med avvikelse från 43 § 1 mom. och om 43 a § inte tillämpas på inkomsten av virkesförsäljning, är inkomsten av virkesförsäljning från skog för fysiska personer, dödsbon, beskattningssammanslutningar och samfällda skogar skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk som följer:

1) av sådan inkomst av virkesförsäljning som baserar sig på köp som ingåtts under tiden den 1 april 2008―31 december 2009 är 50 procent av det pris som erhålls under tiden den 1 april 2008―31 december 2010 skattepliktig kapitalinkomst,

2) av sådan inkomst av virkesförsäljning som baserar sig på köp som ingåtts under tiden den 1 april 2008―31 december 2009 är 75 procent av det pris som erhålls under tiden den 1 januari―31 december 2011 skattepliktig kapitalinkomst, och

3) av sådan inkomst av virkesförsäljning som baserar sig på köp som ingåtts under tiden den 1 januari―31 december 2010 är 75 procent av det pris som erhålls under tiden den 1 januari 2010―31 december 2011 skattepliktig kapitalinkomst.

Av utgifterna för förvärvande av den inkomst av virkesförsäljning som avses i 1 mom. 1 punkten är 50 procent avdragsgilla vid beskattningen och av utgifterna enligt 2 och 3 punkten är 75 procent avdragsgilla.

Som utgifter enligt 2 mom. betraktas

1) utgifter för avverkning och drivning, och

2) resekostnader mellan bostaden och skogsområdet med anledning av förvärvande av inkomst av virkesförsäljning.

43 c §
Tillämpning av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse

På stöd enligt 43 a, 43 b och 55 § tillämpas kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, nedan de minimis-förordningen. Beloppet av de minimis-stöd via beskattningen får inte överstiga 200 000 euro under skatteåret. Totalbeloppet av alla de minimis-stöd som stödmottagaren erhåller får inte överstiga 200 000 euro under skatteåret och de två föregående skatteåren.

Med avvikelse från 1 mom. får stödbeloppet enligt det momentet för skattskyldiga som under skatteåret eller under de två föregående skatteåren haft inkomster som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk inte överstiga 192 500 euro under skatteåret och de två föregående skatteåren.

Som tidpunkt för beviljandet av stöd betraktas den tidpunkt då beskattningen blivit klar. Som beloppet av statligt stöd anses skillnaden mellan det belopp som utan stödåtgärder skulle ha fastställts som skattebelopp och den faktiska fastställda skatten.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna paragraf utfärdas vid behov genom förordning av finansministeriet.

46 §
Uträkning av överlåtelsevinst

Vid uträkning av överlåtelsevinsten för skog ska till överlåtelsevinsten läggas beloppet av skogsavdrag som har gjorts med stöd av 55 §, dock högst ett belopp som motsvarar 60 procent av anskaffningsutgiften för skogen.

55 §
Skogsavdrag

Skogsavdraget utgör högst 60 procent av den skattepliktiga kapitalinkomst av skogsbruk som den skattskyldige under skatteåret har förvärvat från skog som berättigar till skogsavdrag. Summan av de skogsavdrag som den skattskyldige har gjort för skatteåret och för tidigare skatteår minskad med det belopp som med stöd av 46 § 8 mom. har lagts till den skattepliktiga överlåtelsevinsten för skog får inte överstiga 60 procent av de sammanräknade anskaffningsutgifterna för de skogar som den skattskyldige äger vid utgången av skatteåret och som berättigar till skogsavdrag.

Som anskaffningsutgift för skogen anses skogens andel av anskaffningsutgiften för fastigheten. Om äganderätten till fastigheten överlåts vidare vederlagsfritt, har den skattskyldige samma rätt att göra skogsavdrag som den föregående ägaren skulle ha haft. Om en del av de fastigheter som överlåtaren äger överlåts vederlagsfritt, motsvarar beloppet av den överförda skogsavdragsrätten den proportionella andel som anskaffningsutgiften för den skog som förvärvet gäller utgör av de totala anskaffningsutgifterna som ligger till grund för överlåtarens skogsavdrag.


111 §
Utgiftsreservering från kapitalinkomst av skogsbruk

Fysiska personer, dödsbon och av sådana bildade beskattningssammanslutningar samt samfällda förmåner behöver inte såsom inkomst under skatteåret räkna en del av den skattepliktiga kapitalinkomst av skogsbruk som de fått från en fastighet som ska betraktas såsom en gårdsbruksenhet och använda den för att täcka utgifterna för förvärvande av kapitalinkomsten av skogsbruket (utgiftsreservering). Någon utgiftsreservering beviljas dock inte om skogen hänför sig till näringsverksamhet. Utgiftsreserveringens maximibelopp är 15 procent av den skattepliktiga kapitalinkomsten av skogsbruket efter att skogsavdraget har gjorts.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Den till lagen temporärt fogade 43 a § gäller till och med den 31 december 2009. De till lagen temporärt fogade 43 b § 1 mom. och 43 c § gäller till och med den 31 december 2011 samt 43 b § 2 och 3 mom. till och med den 31 december 2013.

Bestämmelserna i 55 § 2 och 3 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för 2008. Skogsavdrag för skogsfastigheter som överlåtits före den 1 januari 2008 beaktas inte när det högsta beloppet enligt 55 § 2 mom. fastställs.

RP 206/2008
FiUB 32/2008
RSv 205/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.