1083/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. och 25 § i lagen av den 1 april 1999 om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999), av dem 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1033/2008, som följer:

1 §
Arvoden inom revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin

Arvodena till medlemmar, sakkunniga och personal i revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden), nedan nämnden, fastställs av finansministeriet.

2 §
Förfarandet i nämnden

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Om skiljaktiga meningar förekommer när beslut fattas i ett ärende, avgörs det med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgörs ärendet enligt den mening som ordföranden har understött. Om rösterna faller lika i disciplinära ärenden blir dock det avgörande som är lindrigare för parten nämndens beslut.

3 §
Revisors försäkran

Innan en sökande godkänns som revisor ska han eller hon ge nämnden följande skriftliga försäkran:

"Jag N. N. lovar på heder och samvete att redligt, oavhängigt och samvetsgrant fullgöra alla de uppgifter som åligger mig i egenskap av revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. Likaså lovar jag att inte för utomstående röja någon sådan omständighet som jag har fått vetskap om i mitt uppdrag och som ska hållas hemlig."

4 §
Tillsyn

En OFR-revisor ska vart tredje år ge nämnden en utredning över sin verksamhet under den föregående perioden, vid den tid och på det sätt nämnden bestämmer. En OFR-sammanslutning ska årligen ge motsvarande utredning.

5 §
Revisorsintyg

Nämnden ger den som införts i OFR-registret ett revisorsintyg. Nämnden kan ge en OFR-sammanslutning ett intyg över godkännande och införande i OFR-registret.

6 §
Verksamhetsberättelse

Nämnden ska årligen före utgången av mars avfatta en berättelse över sin verksamhet under det föregående kalenderåret. Berättelsen ska omedelbart tillställas finansministeriet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 1 april 1999 om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (468/1999) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Minister
Jan Vapaavuori

Budgetråd
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.