1081/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till justitieministeriets ansvarsområde, och med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, samt med samtycke av Ålands landskapsregering,

fogas till 1 § i förordningen av den 13 november 1998 om polisförvaltningen i landskapet Åland (828/1998) ett nytt 4 mom. och till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 §
Behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket

Rikets polis har rätt att delta i förundersökning som åklagaren leder i landskapet för utredning av ett brott som en polisman i landskapet misstänks ha begått.

1 a §
Kostnadsfördelningen

Kostnaderna för de uppgifter som avses i 1 § 2 mom. och som hör till rikets lagstiftningsbehörighet betalas av riket enligt vad inrikesministeriet och Ålands landskapsregering avtalar. Länsstyrelsen på Åland betalar de kostnader som svaranden enligt 9 kap. 1 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) är skyldig att återbetala till staten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.