1077/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enligheten med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 46 § 3 och 4 mom., sådana de lyder, 3 mom. i lag 152/1993 och 4 mom. i lag 511/1998,

ändras 5 och 5 a §, 6 § 1 mom., 6 b § 4 och 7 mom., 8 § 1 mom. 2 a, 15 och 16 punkten samt 4 mom., 14 § 1 mom., 16 § 3 och 8 punkten, 17 §, 18 § 1 mom. 3 punkten, 19 § 2 mom., 26 §, 27 d § 4 mom., 27 e §, 28 § 1 mom., 46 § 1 mom., 52 a § 1 punkten, 52 c § 1 mom., 52 d § 1 och 2 mom. samt 52 f § 1 mom.,

sådana de lyder, 5 § delvis ändrad i lagarna 1001/1977, 1539/1992, 1160/2002, 717/2004 och 147/2007, 5 a §, 18 § 1 mom. 3 punkten och 19 § 2 mom. i nämnda lag 1539/1992, 6 § 1 mom. delvis ändrad i lagarna 130/1987, 661/1989, 1164/1990 och 1224/1994 samt i nämnda lagar 1539/1992 och 717/2004, 6 b § 4 och 7 mom. i nämnda lag 717/2004, 8 § 1 mom. 2 a-punkten i nämnda lag 147/2007, 15 och 16 punkten i nämnda lag 1539/1992 samt 4 mom. i nämnda lag 717/2004, 14 § 1 mom. i nämnda lag 511/1998, 16 § 3 punkten i nämnda lag 1164/1990 och 8 punkten i lag 1134/2005, 17 § delvis ändrad i nämnda lag 717/2004, 26 § i lag 1094/1976, 27 d § 4 mom. i nämnda lag 1160/2002, 27 e § i lag 1138/2005, 28 § 1 mom. i lag 1090/1978, 46 § 1 mom. i nämnda lag 152/1993, 52 a § 1 punkten, 52 c § 1 mom., 52 d § 1 mom. och 52 f § 1 mom. i lag 1424/2006 och 52 d § 2 mom. i lag 1733/1995, samt

fogas till 8 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 321/1997 och 1168/2000 samt i nämnda lagar 1001/1977, 661/1989, 1539/1992, 511/1998, 717/2004 och 147/2007, nya 2 b-, 2 c-, 17 och 18 punkter, till 16 §, sådan den lyder i lag 859/1981 och i nämnda lagar 1164/1990, 717/2004 och 1134/2005, en ny 9 punkt, till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 71/1983 samt i nämnda lagar 1539/1992 och 717/2004, ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 27 f § som följer:

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster är bland andra

1) överlåtelsepris och övriga vederlag för omsättnings-, investerings- och anläggningstillgångar samt för andra i näringen använda materiella och immateriella tillgångar, med de undantag som anges i 6 § 1 mom. 1 punkten,

2) ersättning för uthyrning, för utfört arbete eller utförd tjänst och för annat dylikt, som utförts i form av näringsverksamhet,

3) så som bestäms i 6 a § dividender, räntor och övriga inkomster av egendom som hör till näringsverksamheten,

4) ersättning för uthyrning av rörelse eller yrke eller därtill hörande egendom, rättighet eller förmån,

5) vinster på finansieringstillgångar,

6) i försäkringsbolags, försäkringsföreningars, försäkringskassors och andra därmed jämförbara försäkringsanstalters samt pensionsstiftelsers bokföring gjorda uppskrivningar av investeringstillgångar,

7) inkomst av överlåtelse av virke samt av rätten att avverka stamvirke,

8) värdestegring på finansiella instrument som innehas för handel, när värdestegringen med stöd av 5 kap. 2 a § i bokföringslagen (1336/1997) eller med stöd av de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i den nämnda lagen har tagits upp som intäkt i resultaträkningen,

9) värdestegring på sådana finansiella instrument och på sådana säkringar av verkligt värde som bokförs till verkligt värde på ett resultatpåverkande sätt och som innehas av i kreditinstitutslagen (121/2007) avsedda kreditinstitut eller värdepappersföretag eller av i den lagen avsedda finansiella institut som är skyldiga att tillämpa bokslutsbestämmelserna för kreditinstitut, när värdestegringen tas upp som intäkt i resultaträkningen med stöd av 151 § i kreditinstitutslagen eller de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen,

10) värdestegring på sådana finansiella instrument som försäkrings- och pensionsanstalter innehar för handel när värdestegringen tas upp som intäkt i resultaträkningen med stöd av lagstiftningen om försäkrings- och pensionsanstalter,

11) sådan värdestegring på finansiella instrument och säkringar av verkligt värde som avses i 8―10 punkten och som i samband med övergången till värdering till verkligt värde har redovisats i eget kapital,

12) index- och kursvinster på fordringar eller skulder som härrör från näringsverksamheten samt värdestegring på terminsavtal som skyddar skulder eller fordringar mot valutakursförändringar eller på motsvarande säkringsinstrument,

13) värdestegring på placeringar som enligt 8 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) utgör täckning för fondförsäkringar och som har tagits upp som intäkt i resultaträkningen.

5 a §

Skattepliktiga är också följande korrigeringsposter:

1) belopp motsvarande ett avdrag som med stöd av 17 § 2 punkten gjorts från finansieringstillgångarna, till de delar som tillgångarnas verkliga värde vid skatteårets slut är högre än deras icke avdragna värde,

2) belopp som motsvarar den nedskrivningsförlust som med stöd av 17 § 3 punkten har dragits av från försäkringspremiefordringar, till den del som nedskrivningsförlusten i bokföringen ska återföras som intäkt i enlighet med lagstiftning om försäkrings- och pensionsanstalter,

3) belopp motsvarande ett avdrag som med stöd av 28 § 1 mom. gjorts från omsättningstillgångarnas anskaffningsutgift, till den del som tillgångens sannolika anskaffningsutgift eller överlåtelsepris eller dess nettorealiseringsvärde enligt de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen vid skatteårets slut överstiger den återstående anskaffningsutgiften,

4) belopp motsvarande ett avdrag som med stöd av 29 § 1 mom. gjorts från investeringstillgångarnas anskaffningsutgift, till den del som tillgångens sannolika anskaffningsutgift eller överlåtelsepris vid skatteårets slut överstiger den återstående anskaffningsutgiften,

5) belopp motsvarande ett avdrag som med stöd av 42 § 1 mom. gjorts från anläggningstillgångarnas anskaffningsutgift, till den del som tillgångens verkliga värde vid skatteårets slut är väsentligt högre än den icke avskrivna anskaffningsutgiften.

6 §

Skattepliktig inkomst är inte

1) enligt vad som föreskrivs i 6 b § sådana överlåtelsepriser för i anläggningstillgångarna ingående aktier som aktiebolag och andelslag vilka bedriver annat än kapitalplaceringsverksamhet samt sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag erhållit,

2) belopp som ett samfund har fått som aktie- eller andelskapital och annan kapitalinvestering, inklusive vederlag som ett aktiebolag fått vid avyttring av egna aktier,

3) sådana av samfund, som upprätthåller el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät, uppburna avgifter för anslutning till nätet som återbärs till betalaren,

4) andel av inkomsten för ett dödsbo som ska beskattas såsom en särskild skattskyldig eller en delägares andel av en sammanslutnings vinst vid sidan av den andel av inkomsten som ska anses som skattepliktig inkomst för honom och inte heller inkomst som en i Finland bosatt ägare i ett utländskt dödsbo har fått som andel av dödsboets inkomst till den del dödsboet ska betala skatt här för nämnda inkomst,

5) produktionsstöd som har beviljats en inhemsk filmproducent av statens eller Finlands filmstiftelses medel,

6) bostadsrättsavgift som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990).


6 b §

Förlust som uppkommit vid överlåtelse av andra i anläggningstillgångarna ingående aktier än sådana som får överlåtas skattefritt får avdras endast från sådana skattepliktiga överlåtelsevinster av i anläggningstillgångarna ingående aktier som erhållits under skatteåret och de fem därpå följande åren. Begränsningen gäller dock inte avdrag för förluster som uppkommit vid överlåtelse av aktier i sådana bolag som avses i 2 mom. 2 punkten.


Med koncernbolag avses i denna paragraf bolag som hör till en koncern enligt 8 kap. 12 § i aktiebolagslagen (624/2006) eller bolag där en eller flera fysiska personer, juridiska personer eller sådana personer tillsammans i samtliga har sådant bestämmande inflytande som avses i 8 kap. 12 § i aktiebolagslagen.

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


2 a) värdeminskning på finansiella instrument som innehas för handel, när värdeminskningen med stöd av 5 kap. 2 a § i bokföringslagen eller med stöd av de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i den nämnda lagen har tagits upp som kostnad i resultaträkningen,

2 b) värdeminskning på sådana finansiella instrument och på sådana säkringar av verkligt värde som bokförs till verkligt värde på ett resultatpåverkande sätt och som innehas av i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut eller värdepappersföretag eller av i den lagen avsedda finansiella institut som är skyldiga att tillämpa bokslutsbestämmelserna för kreditinstitut, när värdeminskningen tas upp som kostnad i resultaträkningen med stöd av 151 § i kreditinstitutslagen eller de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen,

2 c) värdeminskning på sådana finansiella instrument som försäkrings- och pensionsanstalter innehar för handel när värdeminskningen tas upp som kostnad i resultaträkningen med stöd av lagstiftningen om försäkrings- och pensionsanstalter,


15) fastighetsskatt som ska betalas med stöd av fastighetsskattelagen (654/1992), till den del som den hänför sig till fastigheter som används i näringsverksamheten,

16) utgifter för skogsförnyelse samt för skogsskötsel och drivning,

17) värdeminskning på placeringar som enligt 8 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen utgör täckning för fondförsäkringar och som har tagits upp som kostnad i resultaträkningen,

18) sådan värdeminskning av finansiella instrument och säkringar av verkligt värde som avses i 2 a―2 c-punkten, vilka i samband med övergången till värdering till verkligt värde har redovisats i eget kapital.


Utgiften för anskaffning av en bolagsandel i ett öppet bolag eller kommanditbolag som ingår i ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett samfunds anläggningstillgångar är, till den del den överstiger överlåtelsepriset för bolagsandelen, avdragbar endast från sådana skattepliktiga överlåtelsevinster av till anläggningstillgångarna hörande aktier eller bolagsandelar som samfundet erhållit under skatteåret eller de fem därpå följande skatteåren.

14 §

Som anskaffningsutgift för omsättnings-, investerings- och anläggningstillgångar anses summan av de rörliga utgifterna för anskaffning och framställning av tillgången. Till anskaffningsutgiften räknas dessutom de fasta utgifter och ränteutgifter som med stöd av 4 kap. 5 § i bokföringslagen eller med stöd av de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i den nämnda lagen i bokföringen har räknats in i tillgångens anskaffningsutgift.


16 §

Såsom utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande anses inte:


3) sådana avgifter för anslutning till el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät som återbetalas till den skattskyldige då denne avstår från den förmån som anslutningsavgiften medfört,


8) mutor samt förmåner med karaktär av mutor,

9) belopp som aktiebolag har betalat för egna aktier, om inte något annat föreskrivs i 18 § 3 mom.

17 §

I 7 § avsedda avdragbara förluster är i fråga om 2 och 3 punkten i detta moment med de undantag som nämns i 16 § bland annat

1) förluster härrörande av försnillning, stöld eller annat brott som riktat sig mot finansieringstillgångar,

2) värdenedgångar på försäljningsfordringar samt slutliga konstaterade värdenedgångar på övriga finansieringstillgångar,

3) sådana nedskrivningsförluster på försäkrings- och pensionsanstalters premiefordringar som enligt lagstiftningen om försäkrings- och pensionsanstalter i resultaträkningen har redovisats som kostnader samt sådana nedskrivningar på andra fordringar som konstaterats vara slutliga.

18 §

Avdragbara utgifter äro även:


3) index- och kursförluster på skulder eller fordringar som härrör från näringsverksamheten samt värdeminskning på terminsavtal som skyddar skulder eller fordringar mot valutakursförändringar eller på motsvarande säkringsinstrument,


Med avvikelse från 16 § 9 punkten är det belopp avdragbart som ett aktiebolag har betalat för egna aktier som det överlåtit till anställda, likväl högst aktiernas verkliga värde vid emissions- eller teckningstidpunkten, efter det att teckningspris som betalats av mottagarna har dragits av, om aktiebolaget har förvärvat aktierna vid offentlig handel enligt 3 § i värdepappersmarknadslagen eller vid motsvarande offentlig handel utanför Finland.

III AVDELNINGEN

PERIODISERING AV INKOMSTER OCH UTGIFTER

1 kap.

Allmänna periodiseringsstadganden

19 §

Om den skattskyldige i enlighet med 5 kap. 4 § i bokföringslagen eller i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen i sitt bokslut har redovisat en inkomst av en prestation som kräver lång framställningstid såsom intäkt på grundval av tillverkningsgraden, ska den inkomst som avses ovan räknas som intäkt för skatteåret.


26 §

Sådana kursvinster på skulder och fordringar som härrör från näringsverksamheten, med undantag för finansiella instrument enligt 5 § 8―10 och 13 punkten i denna lag vilka värderas till verkligt värde, och som intäktsförts i resultaträkningen utgör intäkt för det skatteår och kursförluster kostnad för det skatteår under vilket kursen på utländsk valuta har förändrats. Om sådana skulder eller fordringar som avses ovan skyddas mot valutakursförändringar med terminsavtal eller motsvarande säkringsinstrument, utgör en orealiserad värdestegring på säkringsinstrumentet intäkt för det skatteår och en värdeminskning kostnad för det skatteår under vilket ökningen eller minskningen har tagits upp som intäkt eller kostnad i resultaträkningen.

Indexvinster på skulder och fordringar som härrör från näringsverksamheten och har intäktsförts i resultaträkningen utgör intäkt och indexförluster kostnad för det skatteår under vilket pris- eller kostnadsindex eller någon annan jämförelsegrund har förändrats.

27 d §

Vad som föreskrivs i denna paragraf tilllämpas om inte något annat föreskrivs i 5 § 8―10 och 13 punkten, 8 § 1 mom. 2 a―2 c- och 17 punkten eller 27 e §.

27 e §

De värdestegringar på finansiella instrument och placeringar som avses i 5 § 8―10 och 13 punkten samt 8 § 1 mom. 2 a―2 c- och 17 punkten är skattepliktig inkomst och värdeminskningar på dem avdragsgill utgift för det skatteår under vilket posterna har tagits upp som intäkter och kostnader i resultaträkningen. Den vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften för ovan avsedda finansiella instrument och placeringar utgör egendomens ursprungliga anskaffningsutgift ökat och minskat med de ovan avsedda beloppen som vid beskattningen räknas som intäkter eller kostnader.

27 f §

Det belopp enligt 18 § 3 mom. som har betalats för egna aktier får dras av det skatteår då de aktier som ska överlåtas till anställda tecknas eller emitteras.

28 §

Anskaffningsutgiften för omsättningstillgångar utgör kostnad för det skatteår då omsättningstillgångarna överlåtits, förbrukats eller förlorats. Anskaffningsutgiften för de omsättningstillgångar som den skattskyldige innehar vid skatteårets utgång utgör dock kostnad för skatteåret till den del varmed den överstiger den sannolika utgiften för anskaffning av motsvarande omsättningstillgångar vid skatteårets utgång eller det överlåtelsepris som vid samma tidpunkt sannolikt skulle erhållas för ifrågavarande omsättningstillgångar eller nettorealiseringsvärdet enligt de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen.


46 §

En depositionsbank samt ett kreditinstitut får dra av en under skatteåret gjord kreditförlustreservering, vars belopp är högst 0,6 procent av summan av institutets fordringar vid skatteårets utgång. Det sammanlagda beloppet av oupplösta kreditförlustreserveringar som gjorts under skatteåret eller tidigare får dock inte överstiga fem procent av summan av institutets fordringar vid skatteårets utgång. Har en depositionsbank med stöd av affärsbankslagen (1269/1990), sparbankslagen (1270/1990) eller andelsbankslagen (1271/1990), vilka upphävts, eller ett kreditinstitut med stöd av lagen om finansieringsverksamhet (1544/1991) överfört sina kreditförlustreserveringar till en reservfond, får det sammanlagda beloppet av de oupplösta kreditförlustreserveringar som banken eller kreditinstitutet gjort under skatteåret eller tidigare inte överstiga det ovan angivna högsta beloppet av kreditförlustreserveringar minskat med överföringen till reservfonden.


52 a §

Med fusion avses arrangemang där

1) ett eller flera aktiebolag (överlåtande bolag) genom upplösning utan likvidationsförfarande överför alla sina tillgångar och skulder till ett annat aktiebolag (övertagande bolag) och där aktieägarna i det överlåtande bolaget som vederlag får nya aktier som emitteras eller egna aktier som innehas av det övertagande bolaget, i förhållande till de aktier de ägde; som vederlag får också lämnas pengar, dock högst tio procent av det sammanlagda nominella värdet av de aktier som lämnas som vederlag eller, om nominellt värde saknas, av den del av det inbetalade aktiekapitalet som motsvarar aktierna, eller


52 c §

Med fission avses i 1 och 2 punkten avsett arrangemang där aktieägarna i det överlåtande bolaget, i förhållande till de aktier de ägde, som vederlag får nya aktier som emitteras eller egna aktier som innehas av vart och ett av de övertagande bolagen; som vederlag får också lämnas pengar, dock högst tio procent av det nominella värdet av de aktier som lämnas som vederlag eller, om nominellt värde saknas, av den del av det inbetalade aktiekapitalet i bolaget som motsvarar aktierna och där

1) ett aktiebolag upplöses utan likvidationsförfarande så att dess tillgångar och skulder överförs till två eller flera aktiebolag (total fission), eller

2) ett aktiebolag utan likvidationsförfarande och utan att det upplöses överför en eller flera verksamhetsgrenar som sådana till ett eller flera aktiebolag och lämnar åtminstone en verksamhetsgren i det överlåtande bolaget (partiell fission).


52 d §

Med verksamhetsöverlåtelse avses ett arrangemang där ett aktiebolag (överlåtande bolag) överlåter de tillgångar som hör till antingen alla eller en eller flera verksamhetsgrenar, de skulder som hänför sig till de tillgångar som överförs och de reserver som hänför sig till den verksamhet som överförs till ett aktiebolag (övertagande bolag) som fortsätter den överförda verksamheten och som vederlag erhåller nya aktier som emitteras eller egna aktier som innehas av det övertagande bolaget.

Vid beskattningen av det överlåtande bolaget räknas som skattepliktigt överlåtelsepris för den överlåtna egendomen den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften.


52 f §

Med aktiebyte avses ett arrangemang där ett aktiebolag skaffar en sådan andel av aktierna i ett annat aktiebolag att de aktier det förstnämnda bolaget äger medför mera än hälften av det röstetal som alla aktier i det andra bolaget medför eller, om aktiebolaget redan har mera än hälften av röstetalet, skaffar flera aktier i detta bolag och som vederlag till aktieägarna i det andra bolaget ger nya aktier som det emitterar eller egna aktier som det innehar. Som vederlag får också lämnas pengar, dock inte mera än tio procent av det nominella värdet av de aktier som lämnats som vederlag eller, om nominellt värde saknas, av den del av det inbetalade aktiekapitalet som motsvarar aktierna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas första gången vid den beskattning som verkställs för år 2009. Lagen tilllämpas på fusion, total fission och partiell fission vars verkställighet har antecknats i handelsregistret den 1 januari 2009 eller därefter. Lagen tillämpas på verksamhetsöverlåtelse och aktiebyte som har skett den 1 januari 2009 eller därefter.

Försäkrings- och pensionsanstalter får skatteåret 2009 dra av utgifter som motsvarar det kumulativa belopp som de i bokföringen avdragna nedskrivningsförlusterna på premiefordringar enligt 17 § 3 punkten uppgår till den 31 december 2008.

Som försäkrings- och pensionsanstalters skattepliktiga inkomster för skatteåret 2009 räknas enligt lagens 46 § sådana före skatteåret 2009 avdragna kreditförlustreserveringar som ännu inte har beaktats som inkomst vid beskattningen.

Kreditförlustreserveringar enligt 4 mom. ska emellertid på yrkande som den skattskyldige framställer senast den 31 oktober 2010 i lika stora årliga poster räknas som skattepliktig inkomst för skatteåren 2009―2013 till den del som de kreditförlustreserveringar som räknas som skattepliktig inkomst för skatteåret 2009 överstiger det i enlighet med 3 mom. avdragbara beloppet.

Det sammanlagda beloppet av kreditförlustreserveringar som dragits av i enlighet med 46 § 1 mom. och som ännu inte beaktats som inkomst vid beskattningen får vid utgången av skatteåren 2009―2013 inte överstiga fem procent av det sammanlagda beloppet av sådana fordringar som en pensionsanstalt har vid skatteårets utgång.

Det sammanlagda beloppet av kreditförlustreserveringar som dragits av i enlighet med 46 § 3 mom. och som ännu inte beaktats som inkomst vid beskattningen får vid utgången av skatteåren 2009―2013 inte överstiga en procent av det sammanlagda beloppet av sådana andra fordringar än premiefordringar som en försäkringsanstalt har vid skatteårets utgång.

Det sammanlagda beloppet av kreditförlustreserveringar som dragits av i enlighet med 46 § 4 mom. och som ännu inte beaktats som inkomst vid beskattningen får vid utgången av skatteåren 2009―2013 inte överstiga fem procent av det sammanlagda beloppet av sådana andra fordringar än premiefordringar som en försäkringsanstalt som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet har vid skatteårets utgång. Det sammanlagda beloppet av anstaltens kreditförlustreserveringar för premiefordringar får inte överstiga två procent av anstaltens sammanlagda premiefordringar vid skatteårets utgång.

Den del av kreditförlustreserveringarna som överskrider maximibeloppet enligt 6―8 mom. ska räknas som skattepliktig inkomst för det skatteår då maximibeloppet överskreds.

Sådana värdestegringar och värdeminskningar på finansiella instrument som avses i 5 § 8―10 punkten samt i 8 § 1 mom. 2 a―2 c-punkten samt på säkringar av verkligt värde, vilka redovisats i bokslutet före skatteåret 2009 och inte räknats som skattepliktiga inkomster eller avdragbara utgifter vid beskattningen, ska räknas som skattepliktiga inkomster och avdragbara utgifter för skatteåret 2009.

RP 176/2008
FiUB 23/2008
RSv 171/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.