1069/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 april 2007 om ändring av kommunallagen (519/2007) den svenska språkdräkten i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Lagens 68 a och 69 § tillämpas första gången 2009 när bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2008 upprättas. Vid upprättandet av 2006 och 2007 års koncernbalansräkning och noterna till den tillämpas 68 § 4 mom. sådant det lyder när denna lag träder i kraft. Bestämmelserna i 69 § 1 mom. om redogörande för hur de mål som fullmäktige satt för kommunkoncernen har nåtts, i 71 § 2 mom. samt i 73 § 1 mom. 4 punkten om granskning av att koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt tillämpas första gången vid granskningen av kommunens bokslut och den därtill hörande koncernbalansräkningen och dess noter för 2007.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 146/2008
FvUB 21/2008
RSv 165/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.