1068/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunallagen av den 17 mars 1995 (365/1995) 15 §, i 25 a § 2 mom. den svenska språkdräkten, 50 § 1 mom., 54 § 4 mom., i 73 § 1 mom. den svenska språkdräkten, 86 § 2 mom. och i 87 d § 1 mom. den svenska språkdräkten,

av dem 25 a § 2 mom., 73 § 1 mom. och 87 d § 1 mom. sådana de lyder i lag 519/2007 och 50 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 496/2005, samt

fogas till 15 b §, sådan den lyder i lag 578/2006, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 56 a §, till 57 §, sådan den lyder i lag 622/1999, ett nytt 4 mom., till 58 § ett nytt 3 mom. och till 60 § ett nytt 5 mom. som följer:

15 §
Fullmäktiges arbetsordning

I en arbetsordning som godkänns av fullmäktige eller i annan instruktion ska ingå bestämmelser om fullmäktiges verksamhet, om kallande av en ersättare att tjänstgöra i en fullmäktigeledamots ställe, om behandlingen av fullmäktigeledamöternas motioner, om fullmäktigegrupper som fullmäktige har bildat för arbetet i fullmäktige, om deltagande i sammanträden med hjälp av en videokonferensförbindelse enligt 56 a § och om elektronisk kallelse till sammanträde.

15 b §
Fullmäktigegrupper och stöd för deras verksamhet

Kommunen kan besluta att också fullmäktigegrupperna får använda sådan videokonferensförbindelse som avses i 56 a §.

25 a §
Koncernledning

Koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och för ordnandet av koncernens interna kontroll.

50 §
Förvaltningsstadga

Fullmäktige godkänner en förvaltningsstadga som innehåller behövliga bestämmelser om åtminstone

1) organens sammanträden,

2) inkallande av ersättare,

3) uppgifterna för organens ordförande,

4) tillfällig sammanträdesordförande,

5) kommunstyrelsens företrädares och kommundirektörens rätt att närvara och yttra sig vid andra organs sammanträden,

6) andras än ledamöternas rätt att närvara och yttra sig vid organens sammanträden,

7) deltagande i organens sammanträden med hjälp av en videokonferensförbindelse enligt 56 a § och på vilket sätt kommunen ser till att den tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för detta är tillgängliga,

8) föredragning,

9) förande, justering och framläggande av protokoll,

10) undertecknande av handlingar,

11) lösen för handlingar samt avgifter som tas ut för utlämnande av uppgifter på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), med beaktande av bestämmelserna i 34 § i nämnda lag,

12) information,

13) förfarande när ett ärende tas upp till behandling i ett högre organ,

14) kommunens ekonomi, samt

15) granskning av förvaltningen och ekonomin.


54 §
Fullmäktiges sammanträden

Kallelsen till sammanträde ska sändas minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid ska sammanträdet kungöras så som bestäms i 64 §. Kallelsen till sammanträde kan sändas elektroniskt, om kommunen ser till att den tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för detta är tillgängliga.

56 a §
Deltagande i sammanträde med hjälp av videokonferensförbindelse

Kommunen kan i sin förvaltningsstadga bestämma att organens ledamöter och personer som har rätt att närvara och yttra sig vid organens sammanträden får delta i sammanträden via videokonferens eller någon annan lämplig teknisk dataöverföring (videokonferensförbindelse). Videokonferensförbindelsen ska ordnas så att de som deltar i sammanträdet kan höra och se varandra.

Sammanträdets ordförande ska se till att den som deltar i sammanträdet med hjälp av en videokonferensförbindelse kan följa sammanträdet och delta i behandlingen av ärenden under hela sammanträdet. Om videokonferensförbindelsen bryts ska ordföranden omedelbart avbryta sammanträdet.

I förvaltningsstadgan ska bestämmas vilka lokaler man får använda för att delta i organens sammanträden med hjälp av en videokonferensförbindelse. I förvaltningsstadgan kan det bestämmas att man av särskilda skäl får delta i sammanträdena på något annat ställe än i den lokal som kommunen anvisar. I behandlingen av ärenden som enligt lag är sekretessbelagda får man dock delta endast om man använder de lokaler som kommunen anvisar.

Kommunen ska se till att den tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för videokonferensförbindelser är tillgängliga. Kommunen ska se till att en videokonferensförbindelse som används vid ett slutet sammanträde krypteras på lämpligt sätt samt för att man ska kunna försäkra sig om vilka personer som är närvarande i de lokaler som kommunen anvisar.

57 §
Sammanträdes offentlighet

Allmänheten ska kunna följa organens offentliga sammanträden på sammanträdesplatsen också till de delar någon deltar i ett sammanträde med hjälp av en videokonferensförbindelse. Om en ledamot i ett organ deltar i ett offentligt sammanträde med hjälp av en videokonferensförbindelse i lokaler som kommunen anvisar, kan kommunen i sin förvaltningsstadga bestämma att allmänheten ska också ha motsvarande möjlighet att följa sammanträdet.

58 §
Beslutförhet

Som närvarande enligt 1 och 2 mom. betraktas även sådana ledamöter i ett organ som deltar i sammanträdet med hjälp av en videokonferensförbindelse. Sammanträdets ordförande och sekreterare ska dock vara närvarande på sammanträdesplatsen.

60 §
Val

När en ledamot i ett organ deltar i ett sammanträde med hjälp av en videokonferensförbindelse får val förrättas med slutna sedlar endast om valhemligheten är tryggad. För tryggande av valhemligheten krävs att

1) ledamoten i ett organ kan identifieras på att tillförlitligt sätt,

2) lagda röster sänds till den egentliga sammanträdesplatsen med hjälp av en krypterad elektronisk förbindelse, samt

3) rösterna räknas så att den som lagt sin röst och röstens innehåll inte ska kunna kopplas ihop.

73 §
Revisorernas uppgifter

Revisorerna ska senast före utgången av maj med iakttagande av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna ska granska om

1) kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut,

2) kommunens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet är upprättade enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut samt om de ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska ansvaren under räkenskapsperioden,

3) uppgifterna om grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga, samt om

4) kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.


86 §
Tillämpning av stadgandena om kommuner i en samkommun

Angående en samkommunsstämmas offentlighet gäller vad som i 57 § 1 och 4 mom. bestäms om ett fullmäktigesammanträdes offentlighet. I fråga om jäv för en representant vid samkommunsstämman gäller vad som i 52 § 1 mom. bestäms om jäv för en fullmäktigeledamot.


87 d §
Direktör

Ett kommunalt affärsverk ska ha en direktör som står i tjänsteförhållande till kommunen eller samkommunen. Direktören lyder under direktionen och leder och utvecklar affärsverkets verksamhet, sörjer för affärsverkets förvaltning samt för ordnandet av ekonomin och den interna kontrollen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 146/2008
FvUB 21/2008
RSv 165/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.