1065/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden och om poster som ska dras av från ansvarsskulden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 125 § 2 mom. I lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006):

1 §
Poster som är jämställbara med ansvarsskulden

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska utöver ansvarsskulden täcka

1) den skuld som grundar sig på den ömsesidiga utredningen av kostnaderna mellan pensionsanstalterna enligt 183 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och 142 § i lagen om pension för företagare (1272/2006),

2) de skulder som föranleds av försäkringspremierna,

3) den skuld till staten som följer av 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), 15 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981), 22 § i lagen om avträdelsepension (16/1974), 35 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992), 38 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), 67 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) och 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991),

4) den skuld till Folkpensionsanstalten som följer av 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

2 §
Poster som ska dras av från ansvarsskulden

Vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld dras från ansvarsskuldens bruttobelopp av försäkringspremierna för en försäkring enligt 1 och 1 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare till den del dessa inte beaktas vid fastställandet av den andel som avses i 135 § 1 mom. och 135 a § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare och som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska bekosta.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 22 december 2006 om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämstillbara med ansvarsskulden och om poster som skall dras av från ansvarsskulden (1422/2006).

Helsingfors den 19 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Matematiker
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.