1063/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för avbrytande av graviditet och sterilisering

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs det med stöd av 15 § 2 mom. i lagen av den 24 mars 1970 om avbrytande av havandeskap (239/1970) och 13 § 2 mom. i steriliseringslagen av den 24 april 1970 (283/1970), sådana de lyder i lag 328/2001 och 329/2001 som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om ansökan och beslut om avbrytande av graviditet och sterilisering samt om blanketter för att anmäla dessa åtgärder.

2 §
Formulär för blanketter

Blanketterna för avbrytande av graviditet och sterilisering fastställs i enlighet med bilagorna till denna förordning (bilagorna 1―6).

3 §
Blanketternas syfte

Ansökan om avbrytande av graviditet och läkarens utlåtande om kvinnans eller fostrets hälsotillstånd, utredning om kvinnans och hennes familjs levnadsförhållanden och övriga omständigheter, utlåtande och beslut enligt 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970), ansökan om sterilisering, utlåtande och beslut enligt 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten i steriliseringslagen (283/1970) och anmälan om avbrytande av graviditet och sterilisering till statistikmyndigheten ska göras på de fastställda blanketterna enligt följande:

1) ansökan om avbrytande av graviditet, läkarens utlåtande om kvinnans hälsotillstånd samt det utlåtande och det beslut som avses i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om avbrytande av havandeskap på blankett AB 1 Avbrytande av graviditet,

2) utredning om kvinnans och hennes familjs levnadsförhållanden och övriga omständigheter på blankett AB 2 Utredning om kvinnans och hennes familjs levnadsförhållanden och övriga omständigheter (bilaga till blankett AB 1),

3) läkarens utlåtande om fostrets hälsotillstånd på blankett AB 3 Avbrytande av graviditet på fosterindikation (bilaga till blankett AB 1),

4) ansökan om sterilisering, läkarens utlåtande samt det utlåtande och det beslut som avses i 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten i steriliseringslagen på blankett ST 1 Sterilisering,

5) anmälan om avbrytande av graviditet till statistikmyndigheten på blankett AB 4 Anmälan om avbrytande av graviditet, och

6) anmälan om sterilisering till statistikmyndigheten på blankett ST 2 Anmälan om sterilisering.

4 §
Omtryck av blanketter enligt formuläret

Omtryck av blanketter enligt formuläret är tillåtet.

Klausulen om ministeriets fastställelse kan bara fogas till en elektronisk eller någon annan blankett enligt formuläret som har gjorts på en elektronisk eller någon annan blankett enligt formuläret.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 1 december 1997 om formulär för blanketter vid avbrytande av graviditet och vid sterilisering samt anvisningar för ifyllande av blanketterna.

Helsingfors den 19 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Päivi Kaartamo

Bilagor 1-6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.