1059/2008

Given i Helsingors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2005 om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005) 5, 6 , 9 , 14 och 15 § som följer:

5 §
Social och ekonomisk behovsprövning som förutsättning för beviljande

Utöver de allmänna förutsättningar som nämns i 4 § ska understödstagarhushållet, när understöd beviljas enligt 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten, socialt samt på grund av ringa inkomster och förmögenhet bedömt som en helhet vara i en sådan situation att understöd måste beviljas för att reparationerna eller andra understödsberättigade arbeten ska kunna genomföras.

När understöd beviljas enligt 2 § 1 mom. 3 punkten ska hushållet ha råkat i stora ekonomiska svårigheter. Situationen bedöms utifrån hushållets förmögenhet, inkomster och utgifter samt andra omständigheter som påverkar hushållets förhållanden.

När understöd beviljas ett hushåll enligt 2 § 1 mom. 6 punkten för reparationskostnader för ett småhus som består av högst två bostadslägenheter ska hushållet ha små inkomster.

Närmare bestämmelser om de villkor som gäller hushållets sociala ställning, inkomster, förmögenhet samt ekonomiska svårigheter och andra förhållanden kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Understödets maximibelopp

Understöd kan beviljas på basis av prövning av varje enskilt projekt så att det av de godtagbara kostnaderna utgör

1) högst 40 procent eller av särskilda skäl högst 70 procent, om understödet beviljas för sådant användningsändamål som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten,

2) högst 35 procent, om understödet beviljas för sådant användningsändamål som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten,

3) högst 70 procent, om understödet beviljas för sådant användningsändamål som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten,

4) högst 50 procent, om understödet beviljas för sådant användningsändamål som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten,

5) högst 50 procent, om understödet beviljas för sådant användningsändamål som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten,

6) högst 10 procent eller av särskilda skäl högst 15 procent, om understödet beviljas för sådant användningsändamål som avses i 2 § 1 mom. 6 punkten, för åtgärder som stöder ibruktagandet av förnybar energi dock högst 15 procent eller av särskilda skäl högst 20 procent samt för energikartläggningar högst 40 procent eller av särskilda skäl högst 50 procent,

7) högst 25 procent, om understödet beviljas för det användningsändamål som avses i 6 punkten i detta moment till ett understödstagarhushåll med små inkomster, när åtgärden gäller en byggnad som består av högst två bostäder.

Som särskilda skäl enligt 1 mom. 1 punkten betraktas en socialt, hälsomässigt och ekonomiskt särskilt svår situation samt enligt 6 punkten ett åtagande om långsiktigt energisparande och uppföljning. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de särskilda skäl som avses i 1 mom. 1 och 6 punkten.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om omräkning av understödens procentuella maximibelopp i euro.

9 §
Statsbidragsmyndigheter

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet är statsbidragsmyndighet i fråga om understöd som avses i 2 § 1 mom. 3 och 4 punkten. Kommunen är statsbidragsmyndighet i fråga om de understöd som avses i 1, 2, 5 och 6 punkten i nämnda moment. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet är dock statsbidragsmyndighet också i fråga om sistnämnda understöd, om understödet beviljas en kommun eller samkommun eller om planering av ombyggnad understöds i fråga om hus i vilka avsikten är att installera hiss.

Kommunen ger vid behov utlåtande om understödsansökan när Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet är statsbidragsmyndighet. Till den del begäran om utlåtande gäller bedömning av en sanitär olägenhet ges utlåtandet av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

Statsbidragsmyndighet är den kommun där den bostad eller det bostadshus som ska repareras finns, om inte kommunerna sinsemellan skriftligen avtalar om något annat.

14 §
Styrning och övervakning av kommuner

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet styr och övervakar kommunernas förfarande vid beviljandet av understöd och i ärenden i anslutning till understöden. Centaralen har rätt att få de handlingar, uppgifter och utredningar som behövs för tillsynen.

15 §
Återkrävande av understöd hos kommuner

Om en kommun när den beviljat understöd har förfarit i strid med gällande bestämmelser och felet eller försummelsen inte är ringa, kan Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet helt eller delvis avstå från att betala understödsbeloppet till kommunen eller hos kommunen helt eller delvis återkräva det av kommunen beviljade understödsbeloppet.

Om det är fråga om ett understöd som beviljats utan grund, ska kommunen betala ränta på det belopp som återkrävs från den dag då understödet betalades ut enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982).

Om det belopp som återkrävs inte betalas senast på den förfallodag som centralen satt ut, ska på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta till centralen enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan besluta att helt eller delvis avstå från att kräva den ränta och dröjsmålsränta som avses i denna paragraf, om skyldigheten att betala ränta till fullt belopp är oskälig med tanke på de förhållanden och förfaranden som ligger till grund för återkravet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 141/2008
MiUB 11/2008
RSv 166/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.