1058/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar och uppföljning av prisutvecklingen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom., 3 § 2 mom. och 11 § 2 och 3 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana de lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, svin och får finns i följande av Europeiska gemenskapens rättakter:

1) artikel 42, artikel 43 punkt m och bilaga V i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (rådets förordning),

2) kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa (kommissions förordning).

I denna förordning föreskrivs om de nationella bestämmelserna om klassificering och uppföljning av prisutvecklingen.

2 §
Frivillig tillämpning

Klassificering är frivillig om det gäller

1) klassificering av slaktkroppar av nötkreatur enligt 3 § i slakterier där medeltalet för slaktade djur inte överstiger 75 vuxna nötkreatur per vecka,

2) klassificering av slaktkroppar av svin enligt 4 § i slakterier där det årliga medeltalet för slaktade djur inte överstiger 200 svin per vecka, eller

3) klassificering av slaktkroppar av får enligt 5 §.

Företagsbaserad uppföljning av prisutvecklingen är frivillig om det gäller

1) uppföljning av prisutvecklingen på nötkött i slakterier där det totala antalet slaktade djur inte överstiger 20 000 vuxna nötkreatur per år,

2) uppföljning av prisutvecklingen på svinkött i slakterier där det totala antalet slaktade djur inte överstiger 80 000 svin per år, eller

3) uppföljning av prisutvecklingen på fårkött i slakterier.

3 §
Klassificering av slaktkroppar av nötkreatur

Bestämmelser om klassificeringen av slaktkroppar av nötkreatur finns i artikel 42 i rådets förordning och i punkt A i dess bilaga V samt i kapitel II i kommissions förordning.

Utöver de i klassificeringstabellen nämnda klasserna S, E, U, R, O och P i punkt A i bilaga V till rådets förordning används nationellt även underklasserna R+ och R-, O+ och O- samt P+ och P-.

Den stämpel som avses i artikel 6.3 i kommissions förordning kan i samband med klassificeringen ersättas med en etikett enligt artikel 6.4.

4 §
Klassificering av slaktkroppar av svin

Bestämmelser om klassificeringen av slaktkroppar av svin finns i artikel 42 i rådets förordning och i punkt B i dess bilaga V samt i kapitel III i kommissions förordning.

Vid klassificering av slaktkroppar av svin används klasserna S, E, U, R, O och P i punkt B i bilaga V till rådets förordning.

5 §
Klassificering av slaktkroppar av får

Bestämmelser om klassificeringen av slaktkroppar av får finns i artikel 42 i rådets förordning och i punkt C i dess bilaga V samt i kapitel IV i kommissions förordning.

Vid klassificering av slaktkroppar av får används utöver klasserna S, E, U, R, O och P i punkt A i bilaga V till rådets förordning dessutom underklassen P-.

Den stämpel som avses i artikel 30.3 i kommissions förordning kan i samband med klassificeringen ersättas med en etikett enligt artikel 30.4.

Vid prissättningen av slaktkroppar av får enligt artikel 33 i kommissions förordning är den vikt som ska beaktas slaktkroppens varma vikt minskad med två procent.

6 §
Klassificerare och vägare

Slaktkroppen kan klassificeras och vägas av en person som bemyndigats av Landsbygdsverket och som har i praktiken visat kompetens för uppgiften.

7 §
Uppföljning av prisutvecklingen

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) ansvarar under ledning av jord- och skogsbruksministeriet för den uppföljning av prisutvecklingen som avses i kommissions förordning och för rapporteringen därom. Vid uppföljningen av prisutvecklingen utgör Finland ett sådant område som avses i artikel 14.2 punkt c i kommissions förordning.

De slakterier som tillämpar klassificering enligt denna förordning ska med stöd av 4 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) (lagen) lämna Tike de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra en uppföljning av prisutvecklingen enligt artiklarna 13, 14, 25 och 33 i kommissions förordning. I syfte att säkra att uppföljningen av prisutvecklingen är komplett kan Tike kräva att prisuppgifter levereras även av de aktörer som avses i 2 § 2 mom. i denna förordning.

8 §
Övervakning

Landsbygdsverket och de inspektörer som bemyndigats för uppgiften av verket övervakar att de bestämmelser som avses i 1 § och denna förordning följs för klassificeringens och vägningens del. Vid övervakningen kan man i enlighet med 3 § 2 mom. i lagen anlita producentsammanslutningar inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen eller privaträttsliga sammanslutningar inom jordbruksbranschen.

Landsbygdsverket övervakar att de uppgifter slakterierna lämnar med stöd av 7 § 2 mom. är riktiga.

9 §
Straffstadgande

Bestämmelser om påföljden av förfarande som strider mot denna förordning finns i 8 § i lagen.

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om klassificering av slaktkroppar (843/1995). De bemyndiganden som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat med stöd av det beslut som upphävs gäller den tid som anges i beslutet om bemyndigande.

Helsingfors den 19 december 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.