1056/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 6 § i lagen av den 28 december 2007 om Nationella audiovisuella arkivet (1434/2007), av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lagen om grunderna för avgifter till staten 348/1994 och 34 § sådan den lyder i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 495/2005:

1 §

Avgiftsfria prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet är sådana som endast föranleder mindre kostnader, såsom

1) överlåtelse av lagstadgade och frivilliga upptagningar för deponentens eget behov,

2) tjänster i samband med internationellt kulturutbyte,

3) lokalån som ges ur bibliotekets samlingar och användning av samlingarna i bibliotekets lokaler samt användning av kataloger,

4) begränsade informationssökningar och informationstjänster i biblioteket,

5) användning av lagrat radio- och televisionsmaterial i arkivets lokaler.

2 §

De övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka Nationella audiovisuella arkivet prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) informations-, bild- och utlåningstjänster,

2) spedition,

3) försäljning av användnings- och visningsrättigheter,

4) föreställningar,

5) användning av lokaler och utrustning,

6) användning av biografer,

7) utbildning och konsultation,

8) tittande på filmer och videogram,

9) användning av räddningskopior,

10) andra beställda prestationer,

11) tittande och hörande på deponerat film- samt radio- och televisionsmaterial.

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Finlands filmarkiv med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §

För fjärrlåneservice, som ges eller förmedlas till statliga och kommunala bibliotek och bibliotek som får statsunderstöd samt statliga och kommunala myndigheter uppbärs en avgift enligt försändelsekostnaderna och de avgifter som betalts till andra med anledning av prestationen. Annan fjärrlåneservice prissätts på företagsekonomiska grunder.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till den 31 december 2011.

Helsingfors den 19 december 2008

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Regeringsråd
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.