1055/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 7 juni 2007 om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (675/2007) 7 §, 8 § 1 och 3 mom., 9 § 2 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 13 § 1 mom., 17 § 2 mom., 18 § 2 mom., och 21 § 1 mom. 1 punkten, av dem 21 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 639/2008, samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 §
Inriktning av understödet

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. inriktas understöd för utvecklande av företag för beredning av forsknings- och utvecklingsåtgärder enligt 19 a § på projekt som i små och medelstora företag främjar

1) färdigheter att inleda nya forsknings- och utvecklingsprojekt,

2) etablering av nya, innovativa affärsverksamheter,

3) internationalisering, eller

4) sådan ökning av tekniskt kunnande eller annat kunnande som är förknippad med utvecklandet.

7 §
Europeiska gemenskapens rättsakter som gäller understödet

När understöd för utvecklande av företag beviljas ska kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantags förordning) iakttas.

8 §
Understödets maximiandel av anskaffningsutgiften för en investering

Andelen understöd för utvecklande av företag som beviljas för investeringar får uppgå till högst den procentandel av anskaffningsutgiften för investeringen som följande tabell utvisar:

STÖDOMRÅDE I Maximal procentandel STÖD-OMRÅDE II Maximal procentandel STÖDOMRÅDE III Maximal procentandel
Stora företag 15 10
Medelstora företag 25 15 10
Små företag 35 25 20
Mikroföretag 35 25 20
Mikroföretag i glesbygden 35 35 30

Om understödets procentandel av anskaffningsutgiften för en investering för ett mikroföretag på stödområde III överstiger 20 procent, ska understödet i dess helhet beviljas som de minimis -stöd.


9 §
Den sammanräknade maximiandelen understöd och annat statligt stöd av anskaffningsutgiften för en investering

Summan av de sammanräknade procentandelarna av understöd för utvecklande av företag och annat stöd som betraktas som statligt stöd som beviljas ett mikroföretag på stödområde III får överstiga 20 procent endast i det fall att både understödet för utvecklande av företag och annat stöd som betraktas som statligt stöd beviljas som de minimis -stöd.

10 §
Andelen offentlig finansiering av anskaffningsutgiften för en investering

En förutsättning för att understöd för utvecklande av företag ska beviljas för en investering är att understödstagaren finansierar minst 25 procent av anskaffningsutgiften för investeringen med sådan finansiering som inte inkluderar offentligt stöd.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på ett investeringsprojekt av en kommun eller en sammanslutning som huvudsakligen ägs av en kommun till den del det är fråga om finansiering som beviljats av kommunen.

11 §
Beviljande av understöd för kommunernas investeringar

En kommun eller ett fastighetsbolag där kommunen är ägare kan beviljas understöd för utvecklande av företag på stödområde I och II för byggande av verksamhetslokaler som ställs till små och medelstora företags förfogande på så sätt att understödets maximala procentandel av anskaffningsutgiften för investeringen samt summan av de sammanräknade procentandelarna av ett sådant understöd och annat stöd som betraktas som statligt stöd bestäms av storleken på det företag som etablerar sig i verksamhetslokalen och verksamhetslokalens läge på det sätt som anges i 8, 9 och 13 §.


13 §
Beviljande av understöd för investeringar som görs av företag inom trafiksektorn

Andelen understöd för utvecklande av företag som beviljas ett företag inom trafiksektorn för finansiering av en investering samt summan av procentandelarna av ett sådant understöd och annat stöd som betraktas som statligt stöd får uppgå till högst den procentandel av anskaffningsutgiften för investeringen som följande tabell utvisar:

STÖDOMRÅDE I Maximal procentandel STÖD-OMRÅDE II Maximal procentandel STÖDOMRÅDE III Maximal procentandel
Stora företag 15 10
Medelstora företag 15 15 10
Små företag 15 15 15

17 §
Understödets maximiandel

Om understödet för utvecklande av produkter och produktionsmetoder beviljas så att understödet till små företag överstiger 45 procent eller understödet till medelstora företag överstiger 35 procent av de godtagbara utgifterna, ska understödet för utvecklande av produkter och produktionsmetoder i dess helhet beviljas som de minimis -stöd.

18 §
Den sammanräknade maximiandelen understöd och annat statligt stöd

Om understöd för utvecklande av företag beviljas för utvecklande av produkter och produktionsmetoder, får summan av de sammanräknade procentandelarna av understöd för utvecklande av företag och annat stöd som betraktas som statligt stöd överstiga 45 procent för små företag eller 35 procent för medelstora företag endast i det fall att både understödet för utvecklande av företag och annat stöd som betraktas som statligt stöd beviljas som de minimis -stöd.

21 §
Beviljande av understöd för lönekostnader för den första arbetstagaren

Utan hinder av bestämmelserna i 6 § kan understöd för utvecklande av företag beviljas en ensamföretagare för lönekostnader för den första arbetstagaren. Understödet är 30 procent för de första 12 månaderna och 15 procent för de följande 12 månaderna, om

1) arbetstagarens arbetsplats och arbetsgivarens fasta verksamhetsställe är belägna på stödområde I eller i Forssa, Eteläiset Seinänaapurit, Södra Birkalands, Heinola, Imatra, Jämsä, Keuruu, Kouvola, Kotka-Fredrikshamns, Villmanstrands, Seinäjoki eller Nystadsregionens ekonomiska region,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008; (32008R0800); EUT nr L 214, 9.8.2008, s. 3

Helsingfors den 18 december 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Mikko Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.