1054/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 17 § i lagen om alterneringsledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om alterneringsledighet (1305/2002) 17 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1127/2007, som följer:

17 §
Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Arbets- och näringsbyrån lämnar ett för Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan bindande utlåtande om de förutsättningar för alterneringsersättning som avses i 5―8 §, 9 § 2 och 3 mom., 11 § och 14 § 1 mom. 5 punkten samt om de förutsättningar för återkrav som avses i 19 § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

De ärenden som faller inom arbetskraftskommissionens behörighet och som är anhängiga vid lagens ikraftträdande avgörs av arbets- och näringsbyrån.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 165/2008
AjUB 11/2008
RSv 156/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.