1046/2008

Given i Helsingfors den 15 december 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgifter som ska lämnas till arbetslöshetsförsäkringsfonden i självriskpremieärenden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 e § 2 mom. i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetsförmåner (555/1998), sådant det lyder i lag 1352/2007:

1 §

Uppgifter som avses i 24 e § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner är

1) arbetstagarens personbeteckning och andra identifieringsuppgifter,

2) datumen för när anställningsförhållandet har inletts och avslutats, uppsägningsåret, arbetsgivarens namn och FO-nummer och den kontaktinformation som är tillgänglig,

3) i fråga om personer som får grunddagpenning, de perioder som inräknas i arbetsvillkoret och löneuppgifterna för motsvarande perioder,

4) den tidsperiod utan ersättning som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa har påförts personen i fråga då tiden för arbetslöshetsdagpenning börjar och förvägrande av dagpenning på grund av ekonomisk förmån som erhållits av arbetsgivaren samt beloppet av den ekonomiska förmånen,

5) datumet för den första arbetslöshetspenning som betalats ut efter det att ett anställningsförhållande som har varat i tre år har upphört,

6) uppgift om att arbetstagaren efter att anställningsförhållandet upphört på nytt har uppfyllt det arbetsvillkor som avses i 5 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa i en anställning hos en annan arbetsgivare än den som ursprungligen sade upp arbetstagaren,

7) i fråga om anställningsförhållanden som varat i mindre än tre år datumen då det anställningsförhållande som varat längst och som räknas in i arbetsvillkoret inletts och avslutats,

8) storleken av den inkomstrelaterade dagpenning som betalas till personen i fråga,

9) datumet för den första tilläggsdagen i fråga om den person som avses i 24 § 1 mom. 1 punkten,

10) det sammanlagda beloppet utbetalda arbetslöshetsförmåner i fråga om den person som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten för tiden före ålderspension eller innan personen fyllde 63 år.

2 §

Arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten ska till arbetslöshetsförsäkringsfonden lämna de uppgifter som avses i 1 § 1―5 punkten om den person som avses i 24 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner efter det att personen i fråga har ansökt om arbetslöshetsdagpenning och uppgifterna kan lämnas ut. Den uppgift som avses i 1 § 6 punkten ska lämnas om personen i fråga innan han eller hon lämnat in en förhandsanmälan på nytt uppfyller arbetsvillkoret.

De uppgifter som avses i 1 § 7―9 punkten ska lämnas till arbetslöshetsförsäkringsfonden när den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inträder, och de uppgifter som avses i 1 § 10 punkten ska lämnas när den person som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten fyller 63 år.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 15 december 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Esko Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.