1043/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs:

1 §
Forsknings- och innovationsrådet

För att behandla frågor som gäller inriktning, uppföljning, utvärdering och samordning av forsknings-, teknologi- och innovationspolitik har statsrådet och de enskilda ministerierna ett forsknings- och innovationsråd till sitt förfogande.

2 §
Rådets uppgifter

På rådet ankommer att:

1) följa den nationella och internationella utvecklingen inom forskning, teknologi och innovationsverksamhet;

2) göra lägesbedömningar och utvärdera utvecklingen inom ramen för sitt verksamhetsområde;

3) behandla centrala frågor som gäller utvecklingen av forsknings-, teknologi- och innovationspolitiken och de mänskliga resurser som förutsätts för detta samt bereda förslag och planer om detta för statsrådet;

4) preliminärt behandla frågor som gäller utvecklandet och inriktningen av offenlig forsknings- och innovationsfinansiering för statsrådet;

5) samordna statsrådets verksamhet på forsknings-, teknologi- och innovationspolitikens område; samt

6) utföra övriga uppgifter som statsrådet ger rådet.

3 §
Sammansättning

Rådet består av statsministern som är ordförande, undervisnings- respektive näringsministern som är vice ordförande samt finansministern och högst fyra andra ministrar, vilka förordnas av statsrådet. Ministerledamöterna ska förordnas så att de förvaltningsområden som är centrala med tanke på forskning och innovationsverksamhet företräds i rådet.

Förutom ministerledamöterna består rådet av tio andra ledamöter, som förordnas av statsrådet för riksdagens mandatperiod. Ledamöterna ska företräda en vid sakkunskap inom forskning och innovationsverksamhet, och därtill ska verksamhetsområdets finansiärer samt de som utför och utnyttjar forskningen och utvecklingsarbetet vara företrädda i rådet.

Om en ledamot avgår under mandatperioden eller är oförmögen att fullgöra sitt uppdrag, förordnar undervisningsministeriet, efter att ha hört arbets- och näringsministeriet, en ny ledamot för den återstående mandatperioden.

4 §
Sektioner i rådet

För beredning av ärenden har rådet en vetenskaps- och utbildningssektion samt en teknologi- och innovationssektion. Rådet kan i ett av sig särskilt angett ärende överföra besluträtten på en sektion.

Ordförande för vetenskaps- och utbildningssektionen är undervisningsministern och för teknologi- och innovationssektionen näringsministern. Undervisningsministeriet förordnar dessutom en ledamot i vetenskaps- och utbildningssektionen och arbets- och närningsministeriet en ledamot i teknologi- och innovationssektionen. Dessa är vice ordförande i respektive sektion. Rådet förordnar de övriga ledamöterna i sektionerna inom sig.

För beredningen av ärenden kan rådet även tillsätta andra sektioner inom sig.

Rådet och dess sektioner kan höra permanenta eller tillfälliga sakkunniga.

5 §
Rådets verksamhet

Rådet och dess sektioner sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förfall för ordföranden, på kallelse av vice ordföranden.

Rådet är beslutfört när ordföranden eller en vice ordförande och minst sex andra ledamöter är närvarande. En sektion är beslutför när minst hälften av ledamöterna, ordföranden eller vice ordföranden medräknad, är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

6 §
Sekretariat

Vid beredningen av ärenden finns det vid rådet ett sekretariat, som inom ramen för statsbudgeten består av en generalsekreterare i huvudsyssla och minst två chefplanerare i huvudsyssla. Generalsekreteraren leder arbetet inom rådet. Generalsekreteraren utnämns av statsrådet, efter att rådet har hörts. Den chefplanerare som fungerar som sekreterare i vetenskaps- och utbildningssektionen utnämns av undervisningsministeriet och den chefplanerare som är sekreterare i teknologi- och innovationssektionen av arbets- och näringsministeriet, efter att rådet har hörts.

Behörighetsvillkor för generalsekreteraren är högre högskolexamen, sådan förtrogenhet som förutsätts för uppgiften och i praktiken visad ledarförmåga. Behörighetsvillkor för chefplaneraren är högre högskolexamen och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter.

I beredningen av ärenden i rådet kan dessutom delta andra personer, som förordnas av respektive ministerium enligt rådets beslut.

Rådets kansliarbete sköts vid undervisningsministeriet.

7 §
Arvoden

Mötesarvoden som hänför sig till rådets verksamhet fastställs av undervisningsministeriet. Ersättning för resekostnader betalas enligt statens tjänstekollektivavtal.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om vetenskaps- och teknologirådet av den 27 oktober 2005 (847/2005). Det vetenskaps- och teknologiråd som har tillsatts med stöd av den förordning som upphävs är verksamt som ett råd enligt denna förordning tills nya ledamöter förordnats efter nästa riksdagsval efter införandet av denna förordning.

När denna förordning träder i kraft fortsätter vetenskaps- och teknologirådets sekretariat som i 6 § 1 mom. i denna förordning avsett sekretariat.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Högskoleråd
Juhani Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.