1039/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 11 § 3 mom., 18 § 1 och 5 mom. samt 19 § 7 mom.,

av dem 11 § 3 mom., 18 § 1 mom. och 19 § 7 mom. sådana de lyder i lag 1071/2005, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i nämnda lag 1071/2005 och i lag 1378/2007, ett nytt 4 mom. och till 18 §, sådan den lyder i lag 1389/2001, i nämnda lag 1071/2005 och i lag 1230/2006, ett nytt 7 mom. som följer:

9 §
Kommunens finansieringsandel av driftskostnader som gäller undervisningsverksamhet och bibliotek

Kommunens finansieringsandel enligt 1―3 mom. utökas med ett belopp som motsvarar den ersättning av minskningen av de uppgiftsbaserade statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet som betalas till kommunerna varje finansår med stöd av 41 § i kommunindelningslagen (1196/1997).

11 §
Finansiering av den yrkesinriktade tilläggsutbildningens driftskostnader

En utbildningsanordnare som avses i lagen om yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning beviljas finansiering för driftskostnaderna i annan yrkesinriktad tilläggsutbildning än sådan som avses i 1 och 2 mom. till 85,60 procent av det belopp som fås genom sammanräkning av produkterna av det antal studerandeårsverken som fastställts för utbildningsanordnaren som grund för beräkning av statsandelen och de priser per enhet som bestämts per studerandeårsverke. Inom ett företags eller en annan sammanslutnings utbildning för att utveckla personalen är finansieringen dock 47,23 procent av det belopp som beräknas på nämnda sätt. Bestämmelser om hur det studerandeårsverke som läggs till grund för finansieringen fastställs utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Priserna per enhet för gymnasier

Priserna per enhet per studerande i gymnasierna ska beräknas vart fjärde år på basis av de riksomfattande totalkostnader som alla utbildningsanordnare har haft för gymnasieutbildningen under det år som föregår året före det då priserna per enhet bestäms. När priserna per enhet beräknas beaktas emellertid inte utgifterna för undervisning utomlands eller de studerande som får sådan undervisning. När priserna per enhet beräknas ska 58 procent av antalet studerande som inlett studierna efter det att de fyllt 18 år beaktas.


Om en studerande har inlett studierna efter det att han eller hon fyllt 18 år är priset per enhet 58 procent av det pris per enhet per studerande som bestämts för utbildningsanordnaren i fråga. Ministeriet kan på basis av att utbildningsanordnaren har ålagts en speciell utbildningsuppgift eller av någon annan särskild orsak höja det pris per enhet som avses i detta moment.


Genom förordning av statsrådet föreskrivs om de grunder enligt vilka läroämnen som slutförs i enlighet med 20 § 3 mom. i gymnasielagen omvandlas till studerandeantal och beaktas i antalet studerande enligt 1 och 5 mom. i denna paragraf som inlett studierna efter det att de fyllt 18 år.

19 §
Priserna per enhet för yrkesutbildning

Utan hinder av vad som bestäms ovan i denna paragraf är priset per enhet för grundläggande yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning 63,13 procent av det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 16 § fastställs för yrkesutbildning. Undervisningsministeriet bestämmer årligen inom ramen för statsbudgeten priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning, skilt för sig för utbildning som förbereder för en yrkesexamen och specialyrkesexamen och skilt för sig för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning. De priser per enhet som avses i detta moment höjs i specialundervisning enligt vad som bestäms genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas första gången när priser per enhet beräknas och fastställs samt finansiering beviljas för 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 119/2008
KuUB 9/2008
RSv 188/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.