1036/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 9 och 14 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006) 9 § och 14 § 1 mom. som följer:

9 §

Om pensionsfallet inträffar 2006―2009, beaktas, när inkomsten för återstående tid fastställs, som arbetsinkomst för 2004 den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha räknats ut om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 63―65 § i lagen om statens pensioner. Som granskningstid används på motsvarande sätt då det antal år som ska beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 57 och 63―65 § samt 67 § 1 och 2 mom. i lagen om statens pensioner, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005―2010. Vid avgörande av huruvida inkomstvillkoret enligt 24 § 1 mom. 2 punkten i lagen om statens pensioner uppfylls beaktas arbetsinkomster under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.

14 §

En långtidsarbetslös arbetstagare som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension enligt StPL som gäller när lagen om statens pensioner träder i kraft. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan bestämmelserna i 3 a och 9 a §, 10 § 1 mom. 1 punkten, 10 § 5 mom., 18 a och 20 § och 26 a § 3 mom. i StPL, i den lydelse de hade när lagen om statens pensioner trädde i kraft samt ikraftträdandebestämmelserna i följande lagar om ändring av StPL:

1) 1671/1995,

2) 1229/1999,

3) 679/2004.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 178/2008
ShUB 34/2008
RSv 187/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.