1032/2008

Given i Helsingfors den 16 december 2008

Miljöministeriets förordning om ändring av 1 § i och bilaga 1 till miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning av den 19 juni 2007 om energicertifikat för byggnader (765/2007) 1 § 1 mom. samt rubriken för och det inledande stycket i bilaga 1 till förordningen, som följer:

1 §
En byggnads energiprestanda

En byggnads energiprestanda uttrycks på det sätt som bestäms i denna förordning med en byggnads energiprestandavärde, som erhålls genom att värdet för den årliga energimängd som behövs i byggnaden delas med värdet för byggnadens bruttoyta, varav andelen av ouppvärmda utrymmen har avdragits på det sätt som anges i bilaga 1 till denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 16 december 2008

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Överingenjör
Maarit Haakana

Bilaga 1

SKALOR FÖR KLASSIFICERING AV ENERGIPRESTANDA

I ett energicertifikat används som skala för klassificering av energiprestanda en skala som fastställs enligt byggnadernas användningsändamål1), vilken framgår av denna bilaga. Byggnadens användningsändamål fastställs på basis av vad den största delen av byggnadens våningsyta används till. Som bostadshus betraktas dock endast sådana byggnader av vilkas våningsyta minst hälften utgörs av bostadslägenheter.

Energiprestandavärdet innefattar den energimängd som årligen krävs för uppvärmning, elektriska anordningar och kylning. I andra än små bostadshus omfattar elenergin för anordningar endast fastighetsel. Beräkningen av energiprestandavärdet för olika byggnadstyper framgår av bilagorna 2, 3 och 4.

Vid beräkningen av en byggnads energiprestandavärde används som yta bruttoytan enligt standarden SFS 5139, minskad med andelen av de ouppvärmda utrymmena i byggnaden eller i byggnadsgruppen som energicertifikatet gäller. Med ouppvärmt utrymme avses här en byggnad eller del av byggnad som inte är utrustad med ett uppvärmningssystem. Temperaturen i ett ouppvärmt utrymme följer under uppvärmningsperioden i allmänhet uteluftens temperatur. Ouppvärmda utrymmen är t.ex. kalla vindar, kalla bilgarage och kalla lager.

Bruttoytan eller bruttoarean beräknas som summan av samtliga våningsplansareor. Våningsplansarean är arean av ett våningsplan vars gränser utgörs av de omgivande ytterväggarnas utsidor.

Byggnadens energiprestandavärde (EPvärde, kWh/brm2/år), anges som ett heltal, avrundat uppåt.

1)De siffror som betecknar användningskategorierna baserar sig på den numrering som används i Statistikcentralens handbok Byggnadsklassificering 1994.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.