1030/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund med betydande ekonomiska svårigheter kan inom ramen för de bevillningsfullmakter som fastställts i statsbudgeten och på det sätt som bestäms i denna lag beviljas understöd av Statens bostadsfonds medel.

På de understöd som avses i denna lag tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs nedan.

2 §
Syfte

Syftet med beviljandet av understöd är att sanera ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund med betydande ekonomiska svårigheter eller att minska statens risk för kreditförluster eller risken för att statens borgensansvar infrias.

3 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som fortfarande har statligt bostadslån eller aravalån som beviljats med stöd av någon av följande lagar:

1) 1953 års lag om bostadsproduktion (488/1953),

2) 1966 års lag om bostadsproduktion (247/1966),

3) aravalagen (1189/1993), eller

4) lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979).

Understöd kan även beviljas hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som fortfarande har statens fyllnadsborgen för ett räntestödslån som har godkänts med stöd av någon av följande lagar:

1) lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980),

2) lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), eller

3) lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001).

En sådan låntagare som avses i 1 mom. kan beviljas understöd också om den återstående delen av det statliga bostadslånet eller aravalånet har återbetalats med ett lån med statsborgen enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008).

4 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas hyreshussamfund eller bostadsrättshussamfund som

1) inte under de två föregående åren med hyror eller bruksvederlag har kunnat täcka godtagbara årliga kapitalutgifter och utgifter för skötsel, eller

2) i övrigt har sådana ekonomiska svårigheter som kan medföra en kreditförlustrisk för staten eller risk för att statens borgensansvar infrias.

Understöd kan beviljas enligt 1 mom. 2 punkten endast om stödet antas begränsa kostnaderna för statens kreditförluster eller de utgifter som statens borgensansvar medför jämfört med de kostnader som staten orsakas om understöd inte beviljas.

Vid bedömningen av kreditförlustrisken eller risken för att statens borgensansvar infrias beaktas låntagarens förmögenhetsställning, värdet av säkerheten för lånet i förhållande till kapitalet på det återstående statliga bostadslånet, aravalånet, räntestödslånet eller lånet enligt 3 § 3 mom. och möjligheterna att realisera säkerheten.

5 §
Villkor för ägaren

Villkor för att understöd ska beviljas är att hyreshussamfundets eller bostadsrättshussamfundets ägare

1) sköter sitt eget ekonomiska och övriga ansvar för saneringen av ekonomin på ett långsiktigt sätt,

2) tillsammans med Statskontoret har gjort upp en sådan plan för sanering av samfundets ekonomi inom en skälig tid som också omfattar åtgärder från ägarens sida, och

3) varken genom hyror eller bruksvederlag tar ut ränta för de egna medlen under det år som understödet beviljas och under de fyra därpå följande åren eller under den längre tidsperiod som den i 2 punkten avsedda saneringsplanen täcker.

6 §
Understödets belopp

Understöd beviljas högst till det belopp som tillsammans med de övriga åtgärder som saneringsplanen omfattar behövs för att samfundets ekonomi inom en skälig tid ska komma i balans.

Understöd enligt 4 § 1 mom. 2 punkten får beviljas högst till det belopp som krävs för undvikande av en kreditförlustrisk eller risk för att statens borgensansvar infrias.

7 §
Understödsgivare

Statskontoret beviljar understödet på ansökan.

8 §
Ändringssökande

En sökande som är missnöjd med ett beslut som Statskontoret har fattat i ett ärende som avses i denna lag får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet ska framställas till Statskontoret. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas ska fogas en anvisning om rättelseyrkande. Rättelseyrkandet ska behandlas utan dröjsmål.

I ett sådant beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande och som gäller beviljande av understöd får ändring inte sökas genom besvär. I andra beslut med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 30 juni 2000 om understöd för sanering av ekonomin i hyreshus och bostadsrättshus (657/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 137/2008
MiUB 9/2008
RSv 135/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.