1026/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 3 och 4 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om stöd för utdelning av mjölkprodukter till daghemsbarn och elever vid läroanstalter (skolmjölksstöd) finns i följande av Europeiska gemenskapens rättsakter:

1) artikel 102 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter,

2) kommissionens förordning (EG) nr 657/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever (kommissionens förordning).

I denna förordning föreskrivs om de frågor som enligt kommissionens förordning ska avgöras nationellt.

2 §
Stödmottagare

Stödmottagare enligt artikel 2 i kommissionens förordning är 3-7-åriga barn vid statliga, kommunala eller privata daghem och elever vid läroanstalter på grundskolestadiet och andra stadiet.

Antalet stödmottagare anses för hela terminen vara det antal stödmottagare som under terminens första dag har anmälts vid daghemmet eller läroanstalten.

3 §
Stödberättigande mjölkprodukter

Stöd beviljas för de produkter som tillhör kategorierna I, II, III och V enligt bilaga I till kommissionens förordning.

4 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd kan göras av:

1) daghem och läroanstalter,

2) den myndighet som ansvarar för ett daghem eller en läroanstalt och som gör en stödansökan för de produkter som delas ut till stödmottagarna inom myndighetens verksamhetsområde, eller

3) den som levererar produkterna.

Om stödet söks av den som levererar produkterna, får det sammanlagda beloppet av stödet och det pris som tas ut för produkterna inte överstiga det pris som leverantören debiterar andra motsvarande kunder.

Om stöd har sökts för produkter som används vid tillredning av måltider enligt artikel 5.4 och 5.5 i kommissionens förordning, avdras från det ansökta stödet 10 procent.

5 §
Myndighet

Landsbygdsverket ansvarar för ärenden som gäller förfarandet vid ansökning, betalning och övervakning av stödet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel (595/2001) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 december 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regerinssekreterare
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.