1015/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Järnvägsverkets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Järnvägsverket tar ut fasta avgifter enligt bifogad avgiftstabell, är

1) registreringsbeslut för rullande materiel,

2) registrering av rullande materiel i datasystemet,

3) besiktning genom kontinuerligt underhåll av rullande materiel,

4) besiktningsbeslut för rullande materiel som beviljats på grundval av en enskild besiktning,

5) dispens i fråga om den uppgiftsbaserade kompetensen som avses i 14 § i lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet (1167/2004),

6) dispens i fråga om hälsotillståndskraven,

7) godkännande av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården,

8) godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen,

9) godkännande av repetitionsutbildare

3 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Järnvägsverket tar ut en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde, är

1) tillstånd att avvika i enlighet med 28 § 5 mom. (1204/2007) i järnvägslagen (555/2006),

2) tillstånd för ibruktagande av strukturella delsystem och ändring av tillstånd för ibruktagande,

3) utnämnande av anmälda organ,

4) trafiktillstånd som avses i 55 § i järnvägslagen,

5) behandlingen i Järnvägsverket av ett sådant ärende som avses i 52 eller 65 § i järnvägslagen eller Järnvägsverkets beslut i ett sådant ärende,

6) kontroll och godkännande av de krav som ställs på trafikledningstjänster och besiktningstjänster för rullande järnvägsmateriel i 60 § i järnvägslagen,

7) beviljande och godkännande samt ändring av säkerhetsintyg för järnvägsföretag och Banförvaltningscentralens säkerhetstillstånd,

8) kontroll och godkännande av säkerhetsstyrningssystem,

9) kontroll och godkännande av den säkerhetsutredning i fråga om bangårdar som avses i 32 § i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (538/2007),

10) godkännande av läroanstalt som ger trafiksäkerhetsutbildning,

11) godkännande av utbildningsprogram för trafiksäkerhetsuppgifter.

De avgifter som tas ut för de prestationer som avses i 1 mom. bestäms enligt den tid som använts för att producera prestationen och en fast timdebitering. Timdebiteringen enligt självkostnadsvärdet är 96 euro för den första timmen och varje påbörjad ytterligare arbetstimme. Dessutom tas det ut eventuella expertutgifter samt resekostnader enligt statens resereglemente som ansluter till produktionen av prestationen.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Järnvägsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) bedömning av driftskompatibilitetskomponenters överensstämmelse med nationella bestämmelser,

2) särskilt beställda kontroller,

3) tryckalster och annat informationsmaterial,

4) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra avskrifter samt sändande av dem, samt

5) andra prestationer som Järnvägsverket utför på uppdrag.

Järnvägsverket beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

5 §
Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning tas också ut för avslagsbeslut.

Avgifter som avses i 2 § 1 punkten behöver inte tas ut för godkännande för användning på statens bannät av rullande museimateriel som är i bruk på statens bannät, om syftet med sökandens verksamhet är att främja järnvägskulturen huvudsakligen utan att skaffa sökanden vinst eller annan omedelbar ekonomisk fördel.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller fram till den 31 december 2009.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 18 december 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Pekka Kouhia

Bilaga

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter:

1) Registreringsbeslut för rullande materiel 96 euro
2) Registrering av materiel i datasystemet:
första 50 enheter rullande materiel, 50 euro/st
övriga/enhet rullande materiel 5 euro/st
3) Besiktning genom kontinuerligt underhåll av rullande materiel 20 euro/ enhet rullande materiel
4) Besiktningsbeslut för rullande materiel som beviljats på basis av en enskild besiktning, 96 euro/ enhet rullande materiel
5) Dispens i fråga om uppgiftsbaserad kompetens 96 euro
6) Dispens i fråga om hälsotillståndskraven, 176 euro
7) Godkännande av yrkesutbildad person inom företagshälsovården 176 euro
8) Godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen 176 euro
9) Godkännande av repetitionsutbildare 96 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.