1012/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagen syfte

I denna lag föreskrivs om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet av Europeiska unionens råd om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (2002/187/RIF), nedan Eurojustbeslutet.

2 §
Nationell medlem

Finland representeras i Eurojust av en nationell medlem vars mandatperiod är fyra år. Mandatperioden kan förnyas en gång.

Den nationella medlemmen utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid som statsåklagare vid Riksåklagarämbetet. I fråga om utnämningen av och behörighetskraven för medlemmen tillämpas vad som föreskrivs om utnämning av och behörighetskrav för statsåklagare.

3 §
Den nationella medlemmens behörighet

Den nationella medlemmen har de befogenheter som avses i 7 § i lagen om allmänna åklagare (199/1997) i ärenden som hör till Eurojust. Medlemmen är behörig att utbyta information med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning i det syfte som avses i artikel 26.4 i Eurojustbeslutet.

Den nationella medlemmen kan hänföra ett brottmål till Eurojust endast på begäran av den finska myndighet som svarar för undersökningen av målet. Medlemmen ska utan dröjsmål sända en begäran om straffrättsligt samarbete som har kommit från en främmande stat för behandling till den behöriga finska myndigheten. Medlemmen kan dock i brådskande situationer vidta nödvändiga åtgärder i ärenden som avses ovan i detta moment.

Den nationella medlemmen kan i behandlingen av ett ärende i Eurojust utan hinder av sekretessbestämmelserna använda de personuppgifter som han eller hon har fått med stöd av de befogenheter som nämns i 1 och 2 mom. Medlemmen har tystnadsplikt när det gäller uppgifter som han eller hon har fått från Eurojust enligt artikel 25 i Eurojustbeslutet.

4 §
Den nationella medlemmens biträdare

Den nationella medlemmen har minst en biträdare. En av biträdarna fungerar vid behov som ersättare för medlemmen. Biträdarnas mandatperiod är fyra år och den kan förnyas. Biträdarna utses av Riksåklagarämbetet.

Den biträdare som fungerar som ersättare har befogenheter enligt 3 § när han eller hon ersätter den nationella medlemmen.

5 §
Finlands representant i Eurojusts gemensamma tillsynsmyndighet

Justitieministeriet utser Finlands representant till den gemensamma tillsynsmyndigheten som inrättats med stöd av artikel 23 i Eurojustbeslut.

6 §
Nationella kontaktpersoner

Riksåklagarämbetet kan utse en eller flera nationella kontaktpersoner enligt artikel 12 i Eurojustbeslutet.

7 §
Utlämnande av personuppgifter till Eurojust

Till Eurojust får på dess begäran för utförande av uppdrag som hör till Eurojusts behörighet utlämnas behövliga uppgifter ur straffregistret och ur justitieförvaltningens övriga personregister under samma förutsättningar som till en åklagare.

Den registeransvarige beslutar om utlämnande av uppgifter enligt 1 mom. Uppgifterna lämnas till Eurojust genom den nationella medlemmen.

Vid utlämnande av uppgifter till Eurojust ur polisens, gränsbevakningsväsendets och tullens personregister tillämpas 37 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003), 38 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005), 27 § i tullagen (1466/1994) och 30 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

8 §
Kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter som Eurojust har behandlat ska riktas till Riksåklagarämbetet. Riksåklagarämbetet ska utan dröjsmål sända begäran till Eurojust för behandling.

9 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Vad som i 2 § 1 mom. och 4 § 1 mom. föreskrivs om mandatperioden för den nationella medlemmen och den nationella medlemmens biträdare tillämpas på utnämningar som görs efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 61/2008
LaUB 13/2008
RSv 140/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.