1008/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), 36 § i lagen av den 21 juli 2006 om Räddningsinstitutet (607/2006) och 8 § 4 mom. i lagen av den 30 november 2007 om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), av dem 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan den lyder i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Räddningsinstitutet tar ut en fast avgift på 80 euro per kursdag är

1) kurser för avtalsbrandkårschefer och grundkurser för industribrandchefer i bisyssla, samt

2) andra kurser som skall genomgås för uppnående av behörighet för uppgifter inom räddningsväsendet.

I kursavgiften ingår undervisning, inkvartering, studiematerial som delas ut på kursen och lunch under kursdagen.

2 §
Kurser som genomförs som tillämpade övningar

I 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet avsedda prestationer för vilka Räddningsinstitutet i kundavgifter tar ut i genomsnitt 40 procent av kostnaderna för kursen är kurser som genomförs som tillämpade övningar på Räddningsinstitutets övningsområde och på vilka räddningsverkens och avtalsbrandkårernas manskap ges utbildning i sådana yrkestekniska färdigheter som krävs inom räddningsverksamheten.

3 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsfria offentligrättsliga prestationer är kurser som avses i 4 § 3 punkten i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering (1287/2004).

4 §
Lämplighetsprov

Räddningsinstitutet tar ut en avgift på 300 euro för lämplighetsprov som ordnas enligt 8 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007). För att göra om ett prov eller en del av ett prov tas ut samma avgift som har tagits ut för underkänd prestation. För intyg över godkänd prestation i lämplighetsprovet tas ut en avgift på 20 euro.

5 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra avgiftsbelagda prestationer som Räddningsinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra prestationer än de kurser som avses i 1―3 § och det lämplighetsprov som avses i 4 §,

2) utbildningsmaterial som sammanställts på beställning,

3) konsultering och annan därmed jämförbar service,

4) uthyrning av utbildnings- och inkvarteringslokaler, övningsområden, övningsredskap och materiel, samt

5) annan service som avtalats särskilt.

Räddningsinstitutet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt lagens 34 § 3 mom. med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till utgången av 2010.

Helsingfors den 19 december 2008

Inrikesminister
Anne Holmlund

Konsultativ tjänsteman
Henri Helo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.