1006/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av polisförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i polisförordningen av den 8 september 1995 (1112/1995) 1 § 3 mom., 4 och 5 § samt 18 § 2 mom., sådana de lyder, 1 § 3 mom. i förordning 75/2008, 4 § i förordning 880/1996 och 181/2001, 5 § delvis ändrad i förordning 707/2002 och 18 § 2 mom. i förordning 836/2004, som följer:

Polismän
1 §

Även polismännen vid nödcentralsverket och vid Förvaltningens IT-central samt de polismän som utnämnts att sköta polisuppgifter enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004) är sådana polismän som avses i 1 mom.

4 §

Chef för personalen vid den lokala polisen är polischefen, om inte något annat stadgas eller bestäms om ledningsförhållandena.

Verksamheten vid den lokala polisens och de riksomfattande enheternas verksamhetsenheter leds av de polismän som hör till befälet inom sitt uppgiftsområde. Vid den lokala polisen ska det alltid finnas av en till allmän ledare förordnad polisman som hör till befälet och som under sitt tjänstgöringspass ansvarar för den operativa ledningen för fältverksamheten inom sitt verksamhetsområde. Den allmänna ledaren är i sitt uppdrag och inom sitt verksamhetsområde förman för den lokala polisen och för övrig polispersonal som han eller hon leder i ett uppdrag, om inte något annat bestäms med stöd av 6 § 1 mom. Den allmänna ledarens verksamhetsområde kan omfatta en polisinrättning eller ett allmänt ledningsområde som består av flera polisinrättningar.

En polisman som har förordnats till fältchef för en verksamhetsenhet som hör till den lokala polisen ansvarar för den operativa ledningen av fältverksamheten under den allmänna ledarens ledning. Fältchefen är förman för den i verksamhetsområdet tjänstgörande personal inom den lokala polisen som inte hör till befälet samt för andra polismän som utför samma uppgift, om inte något annat bestäms med stöd av 6 § 1 mom. Fältchefen som arbetsledare och patrullchefen som den som utför uppgiften ansvarar för utförandet av en polisuppgift som förmedlas av en nödcentral eller av polisens lägescentral eller som annars kommit till hans eller hennes kännedom.

Inom den lokala polisen eller en verksamhetsenhet som hör till en riksomfattande enhet inom polisen är en polisman som har förordnats till patrullchef eller gruppchef förman för två eller flera polismän som utför samma uppgift, om inte något annat har bestämts om ledningsförhållandena.

Jourhavanden vid en nödcentral som avses i 3 mom. ansvarar för mottagandet av uppgiften, för bedömning av hur brådskande och farlig den är samt för dess förmedling till fältchefen eller patrullchefen och för andra nödvändiga åtgärder som uppgiften förutsätter. Jourhavanden ser särskilt till att de som utför uppgiften har den tillgängliga nödvändiga information som arbetarskyddet förutsätter samt följer för sin del utförandet av uppgifterna.

5 §

Polisens funktionella ledningsförhållanden kan dessutom fastställas i reglementet eller arbetsordningen för inrikesministeriets polisavdelning, länsstyrelsens polisenhet, polisens samarbetsområde, det allmänna ledningsområdet, den lokala polisens polisenhet eller den riksomfattande polisenheten.

Av särskilda skäl kan polisens högsta ledning i fråga om hela landet, polisens länsledning i fråga om den polispersonal som är placerad inom länet, med undantag av personalen vid polisinrättningen i Helsingfors härad, samt polischefen i fråga om personalen vid den enhet inom den lokala polisen som lyder under honom eller henne ge order om tillfälliga ledningsförhållanden för polisens personal på det sätt som situationen kräver.

Maktmedels- och skyddsredskap
18 §

Polisens maktmedelsredskap är

1) såsom personliga tjänstevapen magasinförsedda pistoler och revolvrar eller pistoler och revolvrar med självladdande enkelskott, med tillhörande patroner,

2) såsom stödvapen magasinförsedda skjutvapen eller skjutvapen med självladdande enkelskott vilkas kaliber motsvarar tjänstevapen, med tillhörande patroner,

3) såsom specialvapen som stöder polisverksamheten hagelgevär, maskinpistoler vilkas kaliber motsvarar tjänstevapen, gevär eller andra skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 12 punkten i skjutvapenlagen (1/1998) och skjutvapen som är avsedda för spridning av gas eller annat förlamande ämne, med tillhörande patroner, samt

4) övriga maktmedelsredskap vilkas egenskaper och verkningar då de används på behörigt sätt är lindrigare än skjutvapen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2008

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.