1002/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 12 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 maj 2007 om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 12 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1154/2007, som följer:

12 §
Årsinkomst

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.

1) beaktas som företagares, lantbruksföretagares och stipendiats inkomst den enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) fastställda arbetsinkomsten, ochDenna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Om en person får bostadsbidrag när denna lag träder i kraft, beaktas i hans eller hennes bostadsbidrag inte den arbetsinkomst som fastställts för honom eller henne med stöd av 21 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare förrän hans eller hennes bostadsbidrag med stöd av 17 § ska justeras av någon annan orsak.

RP 92/2008
ShUB 22/2008
RSv 132/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.