1001/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 2 a och 7 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 2 a § 3 punkten och 7 § 3 punkten, sådana de lyder, 2 a § 3 punkten i lag 1277/2006 och 7 § 3 punkten i lag 635/2004, samt

fogas till 2 a §, sådan den lyder i nämnda lagar 635/2004 och 1277/2006, en ny 6 a-punkt som följer:

2 a §
Definitioner

I denna lag avses med


3) företagare en person som är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller en i 3 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) avsedd lantbruksföretagare som är skyldig att teckna försäkring enligt 10 § i sistnämnda lag,


6 a) stipendiat en i 8 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd person som är skyldig att teckna försäkring enligt 10 a § i nämnda lag,


7 §
Arbete och studier utomlands

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på ansökan alltjämt på en person som vistas utomlands över ett år och som har fast anknytning till Finland och som


3) är studerande eller forskare på heltid eller stipendiat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 92/2008
ShUB 22/2008
RSv 132/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.