997/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 6 § 1 mom., rubriken för 2 kap. 4 §, 2 kap. 5 § 1―3 mom. och 11 § 2 mom. samt 5 kap. 3 § 3 mom., 7 § 2 mom. och 10 § 4 mom.,

av dem 1 kap. 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1278/2006 och 2 kap. 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag 14/2007 samt 5 kap. 3 § 3 mom. och 7 § 2 mom. sådana de lyder i lag 462/2006, och

fogas till 2 kap. en ny 5 a §, till 9 kap. 5 § ett nytt 4 mom. och till 14 kap. en ny 2 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

6 §
Företagare

Som företagare betraktas i denna lag en person som för sin huvudsyssla är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Som företagare betraktas ändå inte en stipendiat som avses i 1 a § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.


2 kap.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner

4 §
Företagsverksamhet och eget arbete

5 §
Upphörande med och avbrott i företagsverksamhet

Den som på det sätt som avses i 4 § 1 eller 2 mom. har varit sysselsatt på heltid i företagsverksamhet anses fortfarande vara sysselsatt fram till den tidpunkt då företagsverksamheten bevisligen har upphört eller i en följd har varit avbruten under fyra månader. Företagsverksamhet ska anses ha upphört då vederbörande försätts i konkurs eller då arbetsförmågan hos den som tidigare har varit sysselsatt i företagsverksamheten har försämrats väsentligt eller då det annars är uppenbart att verksamheten inte längre fortgår. Företagsverksamhet anses bevisligen har avbrutits då det utifrån bolagets likvidation eller ett avtal om upplösning av bolaget eller en yrkesutövares anmälningar och åtgärder kan dras den slutsatsen att produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har avbrutits. Närmare bestämmelser om upphörande med eller avbrott i företagsverksamhet eller eget arbete och om de utredningar som krävs om detta utfärdas genom förordning av statsrådet.

Företagsverksamhet anses utgöra bisyssla om en person under minst tio månader har haft heltidsarbete som inte har samband med företagsverksamheten eller det annars kan dras den slutsatsen att den arbetsinsats som företagsverksamheten kräver är så liten att den inte utgör något hinder för att ta emot heltidsarbete.

Det förutsätts inte att företagsverksamheten upphör eller avbryts för fyra månader, om

1) personen i fråga sporadiskt har varit sysselsatt på heltid,

2) personens arbete har upphört på grund av att produktionsinriktningen lagts ner eller av någon motsvarande orsak,

3) personen i fråga ska betraktas som en företagare som kan jämställas med en löntagare, eller

4) företagsverksamheten på grund av naturförhållandena ska anses vara säsongbetonad.


5 a §
Upphörande med eget arbete

Den som på det sätt som avses i 4 § 1 eller 2 mom. har varit sysselsatt på heltid i eget arbete anses fortfarande vara sysselsatt fram till den tidpunkt då det på grundval av arbetssökandens redogörelse eller annars är uppenbart att verksamheten inte fortsätter.

I fråga om eget arbete som anses utgöra bisyssla gäller vad som föreskrivs om företagsverksamhet som utgör bisyssla i 5 § 2 mom.

11 §
Frånvaro från arbetsmarknaden

En person har giltig orsak att vara borta från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, frihetsstraff, studier, stipendieperiod, barnafödsel, vård av barn under skolåldern, vård av handikappad eller åldring eller av någon annan orsak som kan jämföras med dessa.

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

3 §
Löntagares arbetsvillkor

Om någon på grund av sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, heltidsstudier, stipendieperiod, barnafödsel eller vård av barn som är högst 3 år eller av någon annan godtagbar orsak som kan jämföras med dessa är förhindrad att vara på arbetsmarknaden, förlängs den i 1 eller 2 mom. nämnda granskningsperioden i motsvarande mån, dock med högst sju år. Om någon är i arbete för vars lönekostnader sammansatt stöd eller högsta förhöjda lönesubvention har beviljats, förlängs granskningsperioden med den tid för vilken arbetet på grund av begränsningen i 4 § 4 mom. inte räknas in i arbetsvillkoret. Granskningsperioden förlängs med den tid för vilken en person får partiell sjukdagpenning.


7 §
Företagares arbetsvillkor

Om någon på grund av sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, heltidsstudier, stipendieperiod, barnafödsel, vård av barn som är högst 3 år eller av någon annan godtagbar orsak som kan jämföras med dessa är förhindrad att vara på arbetsmarknaden eller har arbetat medan han eller hon fått partiell sjukdagpenning, förlängs den i 1 mom. nämnda granskningsperioden i motsvarande mån, dock med högst sju år.


10 §
Arbetsvillkorets giltighet

En person anses ha varit på arbetsmarknaden om han eller hon har varit i arbete som inräknas i arbetsvillkoret eller sysselsatt i företagsverksamhet eller eget arbete eller har deltagit i en arbetskraftspolitisk åtgärd eller varit arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. En person anses ha haft godtagbart skäl till frånvaro från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, heltidsstudier, stipendieperiod, barnafödsel, vård av barn som är högst 3 år eller någon annan orsak som kan jämföras med dessa.

9 kap.

Arbetsmarknadsstödets belopp och varaktighet

5 §
Arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning

Till en person betalas arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning under de 130 första arbetslöshetsdagarna, om han eller hon före arbetslösheten började har varit försäkrad i enlighet med 10 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare sammanlagt 24 månader under de föregående 48 månaderna (stipendiats försäkringsvillkor). De nämnda 130 arbetslöshetsdagarna börjar räknas från början när han eller hon på nytt har uppfyllt stipendiats försäkringsvillkor efter att rätten till arbetsmarknadsstöd började. Om någon på grund av sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, heltidsstudier, barnafödsel, vård av barn som är högst 3 år eller av någon annan godtagbar orsak som kan jämföras med dessa är förhindrad att vara på arbetsmarknaden, förlängs den ovan nämnda granskningsperioden på 48 månader i motsvarande mån, dock med högst sju år.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

2 a §
Hur stipendieperioden räknas ut

Stipendieperioden räknas ut så att arbetsstipendiet divideras med det månatliga beloppet för skattefritt stipendium under det år som stipendiet beviljades, om det inte av stipendiebeslutet eller i övrigt framgår hur lång den stipendieperiod som avses i 2 kap. 11 § 2 mom. och i 5 kap. 3 § 3 mom., 7 § 2 mom. och 10 § 4 mom. är.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 92/2008
ShUB 22/2008
RSv 132/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.