992/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 6 §, 7 § 1 mom. 1 punkten, 8 §, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 3 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 och 3 mom., 17 § 1, 2 och 8 mom., 18 § 1 mom., 20 § och 21 § 5 mom.,

sådana de lyder, 6 § i lagarna 1345/1988, 977/1993, 1274/1997 och 924/2003, 7 § 1 mom. 1 punkten, 11 § 1 och 2 mom., 17 § 1 och 2 mom. samt 18 § 1 mom. i lag 1287/2006, 8 § i lag 724/2002, 12 § 3 mom. i lag 1644/1992, 14 § 1 mom. och 21 § 5 mom. i lag 1362/2004, 15 § 1 mom. i lag 1172/2007, 15 § 3 mom. och 20 § i nämnda lag 924/2003 och 17 § 8 mom. i lag 1415/2006, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 4 och 5 § i stället för de 4 och 5 § som upphävts genom nämnda lag 977/1993, till lagen en ny 6 a § samt till 12 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1644/1992, 977/1993, 1362/2004 och 1287/2006, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. och nuvarande 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

1 §

En i Finland bosatt stipendiats och stipendiatens anhörigas rätt till ersättning för arbetsskada samt begravningshjälp bestäms också enligt denna lag.

4 §

Med stipendiat avses en försäkringsskyldig stipendiat enligt 10 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare. Som stipendiatarbete betraktas sådan vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet enligt 8 a § i nämnda lag som stipendiaten bedriver.

Vad som nedan i denna lag föreskrivs om lantbruksföretagare gäller också stipendiater om inte något annat föreskrivs särskilt om stipendiater.

Stipendiater berörs dock inte av vad som föreskrivs

1) i 6 § om lantbruksföretagares olycksfall i arbete,

2) i 12 § 1 och 2 mom. om bestämmande av årsarbetsförtjänsten,

3) i 17 § 3―7 mom. om bestämmande av lantbruksföretagares försäkringspremie och företagshälsovårdens gårdsbesök och i 22 § 4 mom. om rätt för lantbruksföretagarnas olycksfallsäkringsanstalt att få uppgifter om de lantbruksföretagare som omfattas av företagshälsovården, och

4) i 21 § 1 mom. om frivillig försäkring för arbetstid.

5 §

Med arbetsskada avses i denna lag olycksfall i arbete och yrkessjukdom enligt 6 och 6 a §.

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som enligt yrkessjukdomslagen (1343/1988) har orsakats av fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer i lantbruksföretagararbete eller stipendiatarbete.

Arbetsskadan anses ha inträffat då olycksfallet drabbade lantbruksföretagaren eller stipendiaten eller yrkessjukdomen yppade sig.

På grund av ett olycksfall i arbete eller yrkessjukdom betalas också ersättning då en skada eller sjukdom som inte ska anses vara ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom har förvärrats väsentligt på det sätt som bestäms i 4 § 4 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och i 1 § 2 mom. i yrkessjukdomslagen.

6 §

Med lantbruksföretagares olycksfall i arbete avses olycksfall som med orsakande av skada eller sjukdom har drabbat en lantbruksföretagare i lantbruksföretagararbetet eller under förhållanden som härrör från detta. Såsom olycksfall i arbete ersätts dock inte olycksfall som skett under färd från bostaden till arbetsplatsen eller i motsatt riktning och inte heller olycksfall som skett under en färd då ärenden uträttats, om inte färden har haft ett samband med lantbruksföretagarens lantbruksföretagararbete.

En skada som lantbruksföretagaren ådrar sig i lantbruksföretagararbete som avses i 1 mom. eller under förhållanden som härrör från detta kan, i enlighet med vad som bestäms i 4 § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring anses vara orsakad av olycksfall i arbetet, när den uppkommit under en kortare, högst ett dygn lång tid och inte ersätts som yrkessjukdom.

6 a §

Med stipendiats olycksfall i arbete avses olycksfall som med orsakande av skada eller sjukdom har drabbat en stipendiat

1) i hans eller hennes i 4 § avsedda stipendiatarbete medan han eller hon bedrivit vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet,

2) under förhållanden som härrör från arbete enligt 1 punkten

a) på stipendiatens arbetsplats eller på ett område som hör till arbetsplatsen,

b) under färd från bostaden till arbetsplatsen eller i motsatt riktning,

c) under en färd då stipendiaten uträttat ärenden som har ett nära samband med den vetenskapliga forskningen eller den konstnärliga verksamheten, och

d) under en resa i arbetet i samband med den vetenskapliga forskningen eller den konstnärliga verksamheten, om olycksfallet har drabbat stipendiaten under förhållanden som har ett nära samband med arbete enligt 1 punkten.

En skada som stipendiaten ådrar sig i arbete som avses i 1 mom. 1 punkten eller under i 1 mom. 2 punkten avsedda förhållanden som härrör från arbetet kan, i enlighet med vad som bestäms i 4 § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring, när den uppkommit under en kortare, högst ett dygn lång tid och inte ersätts som yrkessjukdom, anses vara orsakad av olycksfall i arbetet.

Vad som i denna lag föreskrivs om olycksfall i arbete tillämpas också, med iakttagande av vad som bestäms i 4 a § i lagen om olycksfallsförsäkring, på sådan skada eller sjukdom som under omständigheter som avses i 1 mom. har åsamkats stipendiaten av misshandel eller någon annan uppsåtlig gärning som begåtts av en annan person.

7 §

Ersättning enligt denna lag betalas om en arbetsskada har drabbat

1) en lantbruksföretagare som avses i 3 § 1―4 eller 6 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare under en tid för vilken han eller hon är skyldig att teckna försäkring enligt 10 § i nämnda lag eller en stipendiat som avses i 8 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare under en tid för vilken han eller hon är skyldig att teckna försäkring enligt 10 a § i nämnda lag,


8 §

Ersättning enligt denna lag för arbetsskada söks med en skadeanmälan. Anmälan ska ges in till lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt. I anmälan ska anges den skadades namn, personbeteckning och andra identifierings- och kontaktuppgifter. Den ska dessutom uppge arbetsskadans art, förhållandena kring och orsakerna till arbetsskadan, uppgift om annan företagarverksamhet och den skadades anställningsförhållanden samt andra uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av ersättningsärendet. Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt fastställer formuläret för blanketten för skadeanmälan.

11 §

En lantbruksföretagares årsarbetsförtjänst anses vara hans eller hennes enligt lagen om pension för lantbruksföretagare fastställda arbetsinkomst från lantbruksföretagararbete som avses i 3 § i denna lag vid den tidpunkt arbetsskadan inträffade. En stipendiats årsarbetsförtjänst anses vara den för honom eller henne enligt 21 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare fastställda årliga arbetsinkomsten av stipendiatarbetet eller de sammanlagda årliga arbetsinkomsterna vid den tidpunkt arbetsskadan inträffade. Årsarbetsförtjänsten för en stipendiat som bedriver lantbruksföretagarverksamhet anses vara det sammanlagda beloppet av de fastställda arbetsinkomsterna av lantbruksföretagararbetet och stipendiatarbetet vid den tidpunkt arbetsskadan inträffade.

För en lantbruksföretagare och stipendiat som då arbetsskadan inträffar inte har gällande försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare fastställs årsarbetsförtjänsten med iakttagande i tillämpliga delar av de grunder som föreskrivs i nämnda lag.


12 §

Dagpenningen uppgår i fråga om stipendiatarbete som avses i 4 § till 1/360 av den årsarbetsförtjänst som avses i 11 §.

Har en lantbruksföretagare eller stipendiat vid sidan av sitt lantbruksföretagararbete eller stipendiatarbete utfört annat förvärvsarbete, beaktas även den arbetsförtjänst som han eller hon fått i detta arbete så som bestäms i 16 a, 28 och 28 a § i lagen om olycksfallsförsäkring.


14 §

För de i 13 § 1 mom. nämnda utgifterna för skydd i arbete reserveras 1,75 procent av totalkostnaderna för olycksfallsförsäkringen. Detta belopp använder olycksfallsförsäkringsanstalten till att främja sådant arbetarskydd som tjänar lantbruksföretagarnas och stipendiaternas intressen. Medlen kan också användas till forskning, utbildning och information som gäller sådant arbetarskydd och sådan utveckling av arbetsförhållandena som tjänar lantbruksföretagarnas och stipendiaternas intressen.


15 §

Totalkostnaderna finansieras genom en grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas och stipendiaternas försäkringspremieandel, statens andel och avkastningen av placeringar. Avkastningen av placeringar beräknas enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av 135 § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. Innan finansieringsandelarna fastställs avdras från totalkostnaderna den nettoavkastning av placeringarna som överstiger den räntesats som använts som grund. Om avkastningen av placeringarna inte når en nivå som motsvarar den räntesatsen, fogas underskottsbeloppet på motsvarande vis till totalkostnaderna.


Lantbruksföretagarnas och stipendiaternas försäkringspremieandel är 31,8 procent och statens andel 27,8 procent av de totala kostnaderna.


17 §

En lantbruksföretagare och en stipendiat som är skyldig att teckna en försäkring som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, ska för tiden för nämnda försäkring betala försäkringspremie för arbetsskadeskydd enligt denna lag.

Försäkringspremien utgörs av en för alla lantbruksföretagare lika stor basdel och av en förtjänstdel som bestäms på den arbetsinkomst som har fastställts för lantbruksföretagare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Stipendiaters försäkringspremie är 0,5 gånger lantbruksföretagares försäkringspremie som bestämts på det sätt som föreskrivs i detta moment.


Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av olycksfallsförsäkringsanstalten grunderna för försäkringspremien. Premiens storlek ska bestämmas så, att den motsvarar den i 15 § 3 mom. avsedda försäkringspremieandelen för lantbruksföretagarna och stipendiaterna.

18 §

Vad som i 12 § 3 och 4 mom., 12 a § 3 mom. samt 24―30 och 97 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt i den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av nämnda lag föreskrivs om försäkringsavgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare ska på motsvarande sätt tillämpas på försäkringspremier enligt denna lag. På stipendiater tillämpas dock inte vad som föreskrivs i 24 § och 26 § 2―4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. Försäkringspremien enligt denna lag tas ut i samband med försäkringsavgiften enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.


20 §

Det ansvar som ordnandet av arbetsskadeskydd föranleder finansieras med en grundskyddsandel, statens andel och lantbruksföretagarnas och stipendiaternas försäkringspremieandel enligt förhållandet mellan de finansieringsandelar som anges i 15 § 2 och 3 mom. De medel som behövs för täckande av dessa utgifter ska olycksfallsförsäkringsanstalten, i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt på ansökan av anstalten, bokföra såsom ersättningsansvar.

21 §

Lantbruksföretagare och stipendiater, som berörs av det arbetsskadeskydd som avses i denna lag, har rätt att på villkor och mot premie som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet teckna försäkring för sig själv även för annat än i denna lag eller i lagen om olycksfallsförsäkring avsett olycksfall. Försäkring kan inte fås för sådan ömhet som avses i 4 § 2 mom. 7 punkten i lagen om olycksfallsförsäkring eller för en i 4 a § i nämnda lag avsedd skada eller sjukdom som orsakats genom misshandel eller någon annan uppsåtlig gärning som begåtts av en annan person.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Stipendiater har inte med stöd av denna lag rätt till ersättning på grundval av en sådan arbetsskada som har inträffat före lagens ikraftträdande.

Olycksfallsförsäkringsanstalten kan vidta åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter innan lagen träder i kraft. Kostnader som förorsakats av åtgärder som vidtagits före lagens ikraftträdande räknas till de totala kostnaderna för olycksfallsförsäkringen 2009.

RP 92/2008
ShUB 22/2008
RSv 132/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.