990/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 2 § 1 mom. 5 punkten, rubriken för 10 §, rubriken för 12 §, rubriken för 14 § och 14 § 1 mom., 22 § 1 och 4 mom., 23 och 25 §, rubriken för 26 § och 26 § 1 mom., 27, 29 och 125 §, 135 § 1 och 3 mom. samt 154 § 1 mom., av dem 135 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1170/2007, samt

fogas till lagen nya 1 a, 8 a, 8 b, 9 a, 10 a―10 c, 12 a, 12 b, 21 a―21 c, 135 a, 141 a och 141 b § samt till 11 § ett nytt 2 mom. och till 114 § ett nytt 5 mom. som följer:

1 kap.

Lagens syfte

1 a §
Tillämpning av lagen på stipendiater

I denna lag föreskrivs det också om den rätt till pensioner och rehabilitering enligt 1 § 1 mom. som de stipendiater har som bedriver vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet och om den rätt till familjepension och grupplivförsäkringsersättning som stipendiaters förmånstagare har.

Stipendiater som är bosatta i Finland och som arbetar med stöd av stipendium från Finland ska försäkra sig i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt för ålderdom, arbetsoförmåga och dödsfall såsom föreskrivs i denna lag.

2 §
Centrala definitioner

I denna lag avses med


5) arbetsinkomst den årliga arbetsinkomst som fastställts för en lantbruksföretagare i enlighet med 14 § och för en stipendiat i enlighet med 21 a §,


8 a §
Stipendiat

I denna lag avses med stipendiat en i Finland bosatt person som utan att stå i anställningsförhållande till den som beviljat stipendiet bedriver vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet i Finland med stöd av ett personligen beviljat stipendium från Finland. Detsamma gäller en person som på motsvarande sätt utan att stå i anställningsförhållande arbetar i en forskar- eller konstnärsgrupp som beviljats stipendium. Som en ovan avsedd stipendiat betraktas också en person som medan han eller hon står i anställningsförhållande eller bedriver företagarverksamhet får stipendium för forskning eller konstnärlig verksamhet som bedrivs separat från anställningsförhållandet eller företagarverksamheten. Bosättning i Finland krävs ändå inte av en stipendiat på vilken den finska lagstiftningen om social trygghet är tillämplig på basis av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EG:s förordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet.

Med vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet som bedrivs i Finland jämställs forskning eller konstnärlig verksamhet som bedrivs utomlands, om stipendiet från Finland har beviljats för forskning eller konstnärlig verksamhet som bedrivs någon annanstans än i Finland.

Som bedrivande av ovan avsedd vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet betraktas inte studier eller lärdomsprov i anknytning till yrkesinriktad grundexamen, yrkeshögskoleexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.

8 b §
Stipendiatarbete som faller utanför lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller inte stipendiatarbete

1) före ingången av den kalendermånad som följer efter uppnådd 18 års ålder eller stipendiatarbete som fortgår efter den kalendermånad då stipendiaten fyller 68 år,

2) som efter ingången av den kalendermånad som följer efter uppnådd 18 års ålder inte har fortgått minst fyra månader utan avbrott,

3) som har börjat eller fortgått efter det att stipendiaten har avgått med ålderspension enligt arbetspensionslagarna,

4) för tid under vilken stipendiatens uppskattade årliga arbetsinkomst är lägre än 2 752,07 euro,

5) om den finska lagstiftningen om social trygghet inte tillämpas på stipendiaten på basis av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EG:s förordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet.

9 a §
Bestämmelser som gäller stipendiater

Stipendiaters rätt till ålderspension, deltidspension, rehabilitering och invalidpension samt stipendiaters förmånstagares rätt till familjepension och grupplivförsäkringsersättning bestäms på samma sätt som i fråga om lantbruksföretagare och lantbruksföretagares förmånstagare. Vad som i denna lag och lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) föreskrivs om lantbruksföretagare och lantbruksföretagarverksamhet gäller på motsvarande sätt också stipendiater och stipendiefinansierat arbete, om inte något annat föreskrivs särskilt om stipendiater och stipendiefinansierat arbete.

För stipendiater och stipendiefinansierat arbete gäller dock inte det som föreskrivs i denna lags

1) 3 § om lantbruksföretagare, 4 § om lantbruksföretagares familjemedlem, 5 § om lantbruksföretagare i aktiebolag eller annat företag, 6 § om brukningsenhet, 7 § om lantbruksföretagarverksamhet som faller utanför lagens tillämpningsområde, 8 § om lantbruksföretagarverksamhet utomlands, 10 § om att teckna försäkring för lantbruksföretagare, 12 § om pensionsanstaltens skyldighet att utöva tillsyn samt tvångsförsäkring för lantbruksföretagare, 13 § om försäkring när lantbruksföretagaren inte uppfyller nedre gränsen för försäkring eller när lantbruksföretagaren får ålderspension, 14 § om fastställande och justering av arbetsinkomsten, 15 § om brukningsenhetens arbetsinkomst, 16 § om arbetsinkomsten av odlad jordbruksmark, 17 § om arbetsinkomsten av växtlig skogsmark, 18 § om fördelning av arbetsinkomsten från brukningsenheten, 19 § om arbetsinkomsten för lantbruksföretagares familjemedlem, 20 § om renägares arbetsinkomst och 21 § om arbetsinkomsten för lantbruksföretagare som får invalid- eller deltidspension,

2) 24 § om förhöjning på grund av försummelse och 26 § 2―4 mom. om lantbruksföretagarens ansvar för arbetspensionsförsäkringsavgifterna, och

3) 115 § om Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts uppgifter i anslutning till företagshälsovården för lantbruksföretagare, 141 § om lantbruksföretagarnas skyldighet att lämna uppgifter och 144 § om gårdsbesöksregister för företagshälsovården för lantbruksföretagare.

3 kap.

Ordnande av pensionsskydd

10 §
Att teckna försäkring för lantbruksföretagare

10 a §
Att teckna försäkring för stipendiater

En stipendiat är skyldig att teckna i 1 a § avsedd försäkring när han eller hon har beviljats ett stipendium från Finland med stöd av vilket stipendiaten arbetar minst fyra månader utan avbrott i Finland och stipendiebeloppet omvandlat till årlig arbetsinkomst enligt 21 a § är minst 2 752,07 euro per år. Stipendiaten ansluts även till grupplivförsäkringen enligt denna lag.

Stipendiaten är skyldig att teckna i 1 mom. avsedd försäkring i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt inom tre månader från det att det stipendiefinansierade arbetet inleddes. Pensionsanstalten fastställer försäkringen på grundval av det stipendiebeslut som stipendiaten visar upp eller anmälan enligt 141 b § från den som beviljat stipendiet. Beloppet av stipendiatens personliga stipendium ska framgå av stipendiebeslutet eller andra uppgifter som ska visas upp utöver det eller av anmälan enligt 141 b §.

Det stipendiefinansierade arbetet anses börja och sluta i enlighet med den arbetsperiod som nämns i stipendiebeslutet eller i den anmälan som avses i 141 b §. I annat fall anses arbetet börja den begynnelsedag som stipendiaten uppger och fortsätta till den slutdag som stipendiaten uppger. Arbetet kan dock anses ha börjat tidigast från och med tidpunkten för beslutet om att stipendium beviljas. Försäkringen fastställs för den arbetsperiod som avses ovan.

Försäkringen kan inte fastställas retroaktivt för längre tid än för det pågående kalenderåret och det närmast föregående kalenderåret. Har försäkringsskyldigheten försummats för tid som föregår den som avses ovan, är rätten till pension enligt denna lag till denna del förverkad.

10 b §
Giltighet för stipendiatens försäkring och upphörande av den

En försäkring som avses i 10 a § 3 mom. fortsätter att gälla oberoende av stipendiatens bosättning och arbete i ett annat land än ett EU- eller EES-land eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, om den finska lagstiftningen om social trygghet fortfarande tillämpas på stipendiaten med stöd av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993). Försäkringen fortsätter också att gälla trots stipendiatens bosättning och arbete i ett EU- eller EES-land eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, om den finska lagstiftningen om social trygghet tillämpas på stipendiaten med stöd av bestämmelserna i EG:s förordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet.

Om det arbete som beaktats i en försäkring som fastställts för en stipendiat avbryts för minst fyra månader på grund av stipendiatens sjukdom, rehabilitering, barnafödsel eller vård av ett barn under tre år, värnplikt, civiltjänstgöring eller av någon annan orsak som kan jämföras med dessa och stipendiaten också har underrättat den som beviljat stipendiet om att arbetet avbryts, kan försäkringen på stipendiatens ansökan avbrytas från ingången av kalendermånaden efter den då det stipendiefinansierade arbetet har avbrutits. När stipendiaten efter avbrottet återupptar arbetet, fortsätter försäkringen på stipendiatens ansökan att gälla för den återstående, minst fyra månader långa arbetsperioden enligt det ursprungliga försäkringsbeslutet.

Försäkringen upphör att gälla tidigare än den slutdag som avses i 10 a § 3 mom., om det på grundval av stipendiatens anmälan eller andra uppgifter framgår att stipendiaten har avslutat det arbete som avses i 10 a § eller om stipendiaten annars inte längre är skyldig att ordna med försäkring. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kan efter att ha fått uppgifterna ändra det beslut som fattats med stöd av 10 a § 3 mom. så att försäkringen retroaktivt upphör den dag då förutsättningar för försäkring inte längre finns.

10 c §
Att teckna försäkring för stipendiater som bedriver lantbruksföretagarverksamhet

Om en lantbruksföretagare också utför arbete som omfattas av denna lag i egenskap av stipendiat ska försäkringen för lantbruksföretagarverksamheten och försäkringen för arbetet som stipendiat fastställas var för sig.

11 §
Villkoren för grupplivförsäkringen

Villkoren för den grupplivförsäkring som avses i 1 mom. tillämpas också på stipendiater som är försäkrade enligt 10 a §. Det som villkoren föreskriver om lantbruksföretagare gäller på motsvarande sätt även stipendiater.

12 §
Pensionsanstaltens skyldighet att utöva tillsyn samt tvångsförsäkring för lantbruksföretagare

12 a §
Pensionsanstaltens skyldighet att utöva tillsyn samt tvångsförsäkring för stipendiater

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt övervakar att stipendiaterna fullgör sin skyldighet att ordna med försäkring enligt denna lag. En stipendiat är skyldig att lämna pensionsanstalten uppgifter enligt 141 a §.

Har en stipendiat försummat att teckna försäkring enligt denna lag ska pensionsanstalten uppmana stipendiaten att rätta till försummelsen. Rättar stipendiaten inte till försummelsen inom en tid som pensionsanstalten föreskriver, försäkrar pensionsanstalten stipendiaten i enlighet med denna lag (tvångsförsäkring).

När stipendiaten tvångsförsäkras tillämpas i fråga om försäkringens början och rätten till pension för den retroaktiva tiden vad som föreskrivs i 10 a § 3 och 4 mom. I samband med tvångsförsäkrandet fastställer pensionsanstalten en arbetsinkomst för stipendiaten på grundval av inhämtad utredning eller, om sådan saknas, enligt uppskattning och tar ut arbetspensionsförsäkringsavgiften.

12 b §
Kringgående av skyldigheten att ordna med försäkring

Om en rättshandling för att skyldigheten att ordna med försäkring enligt denna lag ska kunna kringgås eller av något annat liknande skäl har getts ett sådant innehåll som inte motsvarar sakens faktiska natur eller syfte ska, när försäkringsavgiften fastställs eller när ärendet behandlas, förfaras enligt sakens faktiska natur och syfte.

14 §
Fastställande och justering av arbetsinkomsten för lantbruksföretagare

När försäkringen börjar fastställer Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt en årlig arbetsinkomst för lantbruksföretagaren. För lantbruksföretagaren fastställs den arbetsinkomst som skäligen kan uppskattas fortgående motsvara hans eller hennes arbetsinsats i lantbruksföretagarverksamhet som faller under denna lag.


21 a §
Fastställande av arbetsinkomsten för stipendiater

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt fastställer från och med det att arbete som avses i 10 a § börjar en årlig arbetsinkomst för stipendiaten för den arbetsperiod som avses i 10 a § 3 mom. Stipendiatens årliga arbetsinkomst bestäms så att det stipendium som han eller hon beviljats för arbetet divideras med antalet dagar som ingår i stipendieperioden och det erhållna beloppet multipliceras med 360.

Om det av beslutet att bevilja stipendiet eller av anmälan enligt 141 b § framgår att en del av stipendiet har beviljats för att ersätta materialkostnader och andra kostnader för det stipendiefinansierade arbetet, ska stipendiaten för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt visa upp en kalkyl över den andel som motsvarar kostnaderna. Innan den årliga arbetsinkomsten fastställs dras den andel som enligt pensionsanstaltens uppskattning motsvarar kostnaderna av från det beviljade stipendiet.

Om flera stipendier har beviljats för samma eller delvis samma arbetsperiod och vart och ett av dem uppfyller villkoren enligt 10 a § 1 mom., fastställs den årliga arbetsinkomsten separat för arbetet med respektive stipendium på det sätt som föreskrivs i 1 och 2 mom.

21 b §
Arbetsinkomsten för stipendiater som får invalid- eller deltidspension

Såsom arbetsinkomst för en stipendiat som är berättigad till invalidpension fastställs räknat från pensionsfallet den arbetsinkomst som svarar mot hans eller hennes återstående förmåga att utföra det stipendiefinansierade arbetet.

Arbetsinkomsten för en stipendiat som får deltidspension är hälften av den stabiliserade arbetsinkomst som avses i 36 § 4 mom. 1 punkten, om stipendiaten fortsätter med sitt arbete som stipendiat under den tid han eller hon får deltidspension enligt denna lag.

21 c §
Fastställande av arbetsinkomsten för stipendiater som bedriver lantbruks- företagarverksamhet

Om en lantbruksföretagare också utför arbete som omfattas av denna lag i egenskap av stipendiat, fastställs arbetsinkomsten av lantbruksföretagarverksamhet enligt 3 § särskilt, med iakttagande av 14―21 §, och inkomsten av arbetet som stipendiat särskilt, med iakttagande av 21 a och 21 b §.

22 §
Arbetspensionsförsäkringsavgift

För finansiering av pensionsskyddet enligt denna lag är lantbruksföretagaren och stipendiaten skyldig att betala en arbetspensionsförsäkringsavgift som räknas ut på basis av arbetsinkomsten.


Från och med ingången av det kalenderår som följer efter det att lantbruksföretagaren och stipendiaten fyllt 53 år fastställs som basprocentsats för arbetspensionsförsäkringsavgiften dock den i 3 mom. avsedda basprocentsatsen ökad med så många procentenheter som den i 153 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda pensionsavgiften för arbetstagare som fyllt 53 år överstiger pensionsavgiften för yngre arbetstagare.


23 §
Grupplivförsäkringsavgift

En lantbruksföretagare som ska försäkras enligt 10 § och en stipendiat som ska försäkras enligt 10 a § är skyldig att för grupplivförsäkringen betala en försäkringsavgift enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Försäkringsavgiften för grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare beräknas som en årlig fast avgift så att det sammanlagda beloppet av avgifterna ska täcka två tredjedelar av utgifterna för ersättningarna enligt grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Även försäkringsavgiften för grupplivförsäkringen för stipendiater beräknas som en årlig fast avgift så att det sammanlagda beloppet av avgifterna ska täcka två tredjedelar av utgifterna för ersättningarna enligt grupplivförsäkringen för stipendiater.

En lantbruksföretagare som är försäkrad enligt 10 § och som också är försäkrad i enlighet med 10 a § i egenskap av stipendiat är skyldig att betala endast försäkringsavgiften för grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare för den tid då försäkringarna enligt 10 och 10 a § gäller samtidigt.

På de försäkringsavgifter som avses i denna paragraf tillämpas också vad som i 24―30 § föreskrivs om arbetspensionsförsäkringsavgifter enligt 22 §. På försäkringsavgiften för grupplivförsäkringen för stipendiater tillämpas dock inte 24 §.

25 §
Dröjsmålsränta på arbetspensionsförsäkringsavgift

Om lantbruksföretagaren eller stipendiaten har försummat att betala arbetspensionsförsäkringsavgiften har pensionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden ta ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

26 §
Lantbruksföretagarens och stipendiatens ansvar för arbetspensionsförsäkringsavgifterna

Lantbruksföretagaren och stipendiaten svarar personligen för i denna lag avsedd arbetspensionsförsäkringsavgift.


27 §
Avbrott i uttag av arbetspensionsförsäkringsavgift

Om lantbruksföretagaren eller stipendiaten söker ändring av ett beslut som getts med stöd av denna lag, kan pensionsanstalten avbryta uttaget av arbetspensionsförsäkringsavgiften tills ansökan om ändring har behandlats om besvärsinstansens avgörande kan inverka på arbetspensionsförsäkringsavgiften. Om lantbruksföretagaren eller stipendiaten ansöker om pension kan pensionsanstalten likaså avbryta uttaget till dess pensionsansökan har avgjorts, om avgörandet kan inverka på avgiften.

29 §
Preskription av arbetspensionsförsäkringsavgifter

Arbetspensionsförsäkringsavgiften ska tas ut av lantbruksföretagaren, av stipendiaten eller av i 26 § avsedd annan betalningsskyldig senast inom de fem kalenderår som omedelbart följer efter det år då avgiften har påförts. Om avgiften inte har betalats in inom nämnda tid preskriberas den.

114 §
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts uppgifter

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kan använda namnförkortningen LPA.

125 §
Ansvarsskuld och täckning av ansvarsskulden

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av pensionsanstalten såsom ansvarsskuld bokföra de medel som behövs för täckande av de framtida utgifterna för ordnandet av pensionsskydd enligt denna lag för lantbruksföretagare upp till det belopp som sådana inkomster för pensionsanstalten som inte ska användas för något annat ändamål räcker till när det gäller att täcka nämnda utgifter.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av pensionsanstalten såsom ansvarsskuld bokföra de medel som behövs för täckande av de framtida utgifterna för ordnandet av pensionsskydd enligt denna lag för stipendiater upp till det belopp som sådana inkomster för pensionsanstalten som inte ska användas för något annat ändamål räcker till när det gäller att täcka nämnda utgifter.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld består av det sammanlagda beloppet av de ansvarsskulder som avses i 1 och 2 mom. De inkomster och utgifter som beror på ordnandet av pensionsskydd enligt denna lag för stipendiater ska hållas isär från pensionsanstaltens övriga inkomster och utgifter.

Pensionsanstalten ska vid täckande av ansvarsskulden enligt 3 mom. och andra med ansvarsskuld jämställbara poster iaktta lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) och dessutom i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i 10 kap. 3 § 2 och 3 punkten samt 25 § 3 punkten i försäkringsbolagslagen (521/2008). Närmare bestämmelser om med ansvarsskuld jämställbara poster och poster som får dras av utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

135 §
Pensionsanstaltens och statens ansvar för lantbruksföretagares pensioner och andra förmåner

Kostnaderna för lantbruksföretagares pensioner enligt denna lag, pensionsdelar som i enlighet med 136 § 1 mom. intjänats för oavlönad tid och lantbruksföretagares övriga förmåner enligt denna lag betalas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och staten. Pensionsanstaltens andel består av de försäkringsavgifter som lantbruksföretagarna betalat in till pensionsanstalten, minskade med pensionsanstaltens skäliga förvaltningskostnader, och avkastningen av placeringarna. I övrigt svarar staten för kostnaderna enligt detta moment. Statens andel av utgifterna för ersättningarna från grupplivförsäkringen ska dock vara en tredjedel. Som försäkringsavgifter beaktas inte sådana obetalda försäkringsavgifter som förts till utsökning eller bevakats i konkurs. Som försäkringsavgifter beaktas inte heller sådana obetalda försäkringsavgifter som ingår i ett saneringsprogram enligt lagen om företagssanering (47/1993), i ett betalningsprogram enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller i en sådan frivillig skuldsanering som till innehållet motsvarar principerna i de nämnda lagarna.


Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt grunderna för beräknandet av de i 1 mom. avsedda skäliga förvaltningskostnaderna och den i 1 och 2 mom. avsedda avkastningen av placeringar.


135 a §
Pensionsanstaltens och statens ansvar för stipendiaters pensioner och andra förmåner

Kostnaderna för pensioner enligt denna lag som beviljats stipendiater, pensionsdelar som i enlighet med 136 § 1 mom. intjänats för oavlönad tid och stipendiaters övriga förmåner enligt denna lag betalas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och staten. Pensionsanstaltens andel består av de försäkringsavgifter som stipendiaterna betalat in till pensionsanstalten, minskade med pensionsanstaltens skäliga förvaltningskostnader, och avkastningen av placeringarna. I övrigt svarar staten för kostnaderna enligt detta moment. Statens andel av utgifterna för ersättningarna från grupplivförsäkringen för stipendiater ska dock vara en tredjedel. Som försäkringsavgifter beaktas inte sådana obetalda försäkringsavgifter som förts till utsökning eller bevakats i konkurs. Som stipendiaters försäkringsavgifter beaktas inte heller sådana obetalda försäkringsavgifter som ingår i ett betalningsprogram enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner eller i en sådan frivillig skuldsanering som till innehållet motsvarar principerna i den nämnda lagen.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt grunderna för beräknandet av de i 1 mom. avsedda skäliga förvaltningskostnaderna och den i 1 mom. avsedda avkastningen av placeringar.

Staten ska varje år i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten uppskattas komma att betala som sin andel enligt 1 mom.

Närmare föreskrifter om statens andel och betalning av förskott utfärdas genom förordning av statsrådet.

141 a §
Stipendiaternas skyldighet att lämna uppgifter

En stipendiat är skyldig att utan dröjsmål lämna Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt uppgifter om arbete som inletts med stöd av ett stipendium på minst 917,36 euro som beviljats för en arbetsperiod av minst fyra månader och om när sådant stipendiefinansierat arbete som är försäkrat i enlighet med denna lag upphör.

Oberoende av stipendiatens underrättelseskyldighet enligt 1 mom. kan pensionsanstalten kräva att stipendiaten redogör för de omständigheter som nämns 1 mom. och för andra motsvarande omständigheter som kan inverka på stipendiatens försäkringsskyldighet, arbetspensionsförsäkringsavgift, skötsel av försäkringen och arbetsinkomst enligt denna lag.

Om det är fråga om ett stipendium som har beviljats en person som bedriver vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet och dennes arbetsgrupp, är den person som nämns i stipendiebeslutet skyldig att lämna Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt namn och kontaktuppgifter för de personer som arbetar i arbetsgruppen för att det ska kunna utredas om försäkringsskyldighet enligt denna lag föreligger.

141 b §
Skyldighet för den som beviljat stipendium att lämna uppgifter

För att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska kunna fullgöra sin tillsynsskyldighet enligt 12 a § ska den som beviljar stipendium enligt 8 a § skriftligen meddela pensionsanstalten när en i 8 a § avsedd stipendiat har beviljats ett stipendium som uppgår till minst 917,36 euro för en arbetsperiod av minst fyra månader.

I den anmälan som avses i 1 mom. ska nämnas stipendiatens namn och personbeteckning, stipendiebeloppet och stipendiets ändamål samt om även kostnader som avses i 21 a § 2 mom. ingår i stipendiet. Om stipendiet har beviljats för en viss arbetsperiod, ska i anmälan dessutom nämnas den arbetsperiod för vilken stipendiet har beviljats. Anmälan ska göras senast tre månader efter det att stipendiet har börjat betalas ut. Uppgifterna kan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt även i elektronisk form med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller rätten att få uppgifter har Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt också rätt att av den som beviljat stipendiet avgiftsfritt få de uppgifter om stipendiet och om den ansökan som ligger till grund för det som är nödvändiga för att avgöra ett ärende som är under behandling.

154 §
Beräkning av tidsperioders längd

När tidsperioders längd beräknas anses en kalendermånad omfatta 30 dagar vid

1) bedömning av om denna lag ska tillämpas på en lantbruksföretagare eller stipendiat,

2) bestämmande av arbetsinkomst enligt 21 a § i denna lag,

3) bestämmande av arbetspensionsförsäkringsavgift enligt denna lag,

4) beräkning av pension enligt denna lag, och

5) betalning av rehabiliteringspenning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas på stipendiefinansierat arbete när stipendiet beviljats efter lagens ikraftträdande.

En stipendiat som har beviljats stipendium före lagens ikraftträdande kan dock teckna en pensionsförsäkring enligt 10 a § i denna lag i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, om det stipendiefinansierade arbetet börjar eller fortsätter efter lagens ikraftträdande och pågår minst fyra månader utan avbrott, stipendiebeloppet omvandlat till årlig arbetsinkomst för den arbetsperiod som återstår efter lagens ikraftträdande är minst 2 752,70 euro och stipendiatens arbete efter lagens ikraftträdande även i övrigt uppfyller de villkor för tecknande av försäkring för stipendiater som föreskrivs i denna lag. Då kan försäkring tecknas inom sex månader efter det att lagen trätt i kraft eller, om det stipendiefinansierade arbetet inleds efter ikraftträdandet, inom sex månader efter det att arbetet inletts. Försäkringen kan fastställas tidigast från och med lagens ikraftträdande och den kan inte fastställas retroaktivt för längre tid än ovan nämnda sex månader. Om stipendiaten tecknar en försäkring som avses ovan inom föreskrivna sex månader, tillämpas denna lag på stipendiatens arbete, om inte något annat följer av det som sägs ovan. Vad som i 141 b § föreskrivs om skyldighet för den som beviljat stipendium att lämna uppgifter gäller dock inte stipendier som beviljats före lagens ikraftträdande. En stipendiat som tecknat försäkring med stöd av detta moment ska betraktas som en försäkringsskyldig stipendiat enligt 10 a § vid tillämpningen av annan lagstiftning om social trygghet.

Vad som föreskrivs i 3 mom. gäller dock inte arbete som utförs med femårigt stipendium enligt lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/1969) som beviljats före denna lags ikraftträdande och till vilket det hänför sig pensionsskydd enligt 3 b―3 e § i den lagen, sådana de lyder när den här lagen träder i kraft. Nämnda 3 mom. tillämpas inte heller på arbete som utförs med mer än femåriga statliga konstnärsstipendier som beviljats före lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna i 10 a § 4 mom. i denna lag tillämpas så att försäkringen fastställs retroaktivt, dock tidigast från och med den 1 januari 2009.

De belopp och gränsbelopp som avses i denna lag motsvarar värdet ett (1,000) för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2008
ShUB 22/2008
RSv 132/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.