972/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen av den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 10 § 4 mom. 15, 58, 69, 72―75 och 78 punkten, sådana de lyder, 15 punkten i förordning 311/1997, 58, 72 och 78 punkten i förordning 481/2001, 69 och 74 punkten i förordning 497/1996 samt 73 och 75 punkten i förordning 731/1998,

ändras 9 § 3―5 mom., 10 § 3 mom. 6 punkten samt 10 § 4 mom. 3 och 10 punkten, 10 c-punkten och 11, 12, 19―21, 23, 48, 68, 77 och 84 punkten, sådana de lyder, 9 § 3―5 mom. i förordning 505/2007, 10 § 3 mom. 6 punkten och 10 § 4 mom. 10, 23 och 84 punkten i förordning 1270/2006, 10 § 4 mom. 3, 11, 12 och 48 punkten i nämnda förordning 497/1996, 10 § 4 mom. 10 c-punkten i förordning 752/2001, 10 § 4 mom. 19 och 21 punkten i förordning 481/2001, 10 § 4 mom. 20 och 77 punkten i förordning 960/2003 och 10 § 4 mom. 68 punkten i nämnda förordning 731/1998, samt

fogas till 10 § 4 mom. nya 11 a- och 23 a-punkter samt en ny 60 punkt, i stället för den 60 punkt som upphävts genom nämnda förordning 1270/2006, som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Det ministerium till vars ansvarsområde ämbetsverket eller inrättningen i fråga hör fattar beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning och naturaförmåner i fråga om

1) chefen för ämbetsverket eller inrättningen,

2) ämbetsverk eller inrättningar som hör till justitieministeriets förvaltningsområde,

3) den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen, om ärendet gäller två eller flera län eller riksomfattande enheter eller chefen för Helsingfors polisinrättning,

4) försvarsmakten, om ärendet gäller två eller flera regionala staber eller hela försvarsmakten,

5) arbetarskyddets distriktsförvaltning.

Beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning och naturaförmåner fattas utan hinder av 3 mom. av

1) länsstyrelsen i fråga om magistrater och den lokala polisen och av polisinrättningen i Helsingfors för dess egen del, såvida inte ärendet med stöd av 3 mom. 3 punkten ska avgöras av ministeriet,

2) institutet för hälsa och välfärd i fråga om statens skolhem och statens sinnessjukhus,

3) brottspåföljdsverket för dess egen del samt i fråga om kriminalvårdsväsendet, fångvårdsväsendet och brottspåföljdsområdets utbildningscentral, samt

4) riksåklagarämbetet för dess egen del samt i fråga om åklagarämbetena.

Beslut om avlöning och naturaförmåner för de tjänstemän som utnämnts till ett tjänsteförhållande i enlighet med 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) fattas av

1) den utnämnande myndigheten i fråga om cheferna för ämbetsverken eller inrättningarna samt i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen samt

2) justitieministeriet i fråga om detta ministeriums förvaltningsområde, med undantag av brottspåföljdsverket, kriminalvårdsväsendet, fångvårdsväsendet och brottspåföljdsområdets utbildningscentral i fråga om vilka beslutet fattas av brottspåföljdsverket, samt riksåklagarämbetet och åklagarämbetena i fråga om vilka beslutet fattas av riksåklagarämbetet.


10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster är:


6) tjänsterna som chef vid övriga ämbetsverk och inrättningar, med undantag av domstolarna, de lokala åklagarämbetena, exekutionsverken, de statliga rättshjälpsbyråerna, kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer, rättspolitiska forskningsinstitutet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, magistraterna, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, statens läroanstalter förutom högskolorna, besvärsnämnden för studiestöd, freds- och konfliktforskningsinstitutet och byråföreståndarna vid arbets- och näringsbyråerna, samt


Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:


3) utrikesministeriet: biträdande avdelningschef vid utvecklingspolitiska avdelningen, inspektör inom utrikesförvaltningen och ambulerande ambassadör,


10) fångvårdsväsendet: direktör för ett regionfängelse, ledande överläkare, fängelsedirektör och överläkare vid psykiatriska sjukhuset för fångar,


10 c) brottspåföljdsområdets utbildningscentral: direktör för utbildningscentralen,


11) inrikesministeriet: förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, polisdirektör, biträdande avdelningschef vid räddningsavdelningen, enhetschef som sköter administrativa ärenden vid polisavdelningen, räddningsavdelningen och migrationsavdelningen samt regeringsråd som sköter personaladministrationsärenden vid polisavdelningen,

11 a) förvaltningens IT-central: förvaltningsdirektör,

12) migrationsverket: direktör för administrationsenheten,


19) polisyrkeshögskolan: rektor,

20) räddningsväsendet: förvaltningsdirektör och personalchef vid nödcentralsverkets nödcentralsenhet samt rektor och förvaltningschef vid räddningsinstitutet,

21) gränsbevakningsväsendet: chef för gränsbevakningsväsendet, biträdande chef för gränsbevakningsväsendet och regeringsråd samt officer som sköter uppgiften som avdelningschef vid staben för gränsbevakningsväsendet eller som biträdande avdelningschef vid personalavdelningen samt gräns- och sjöavdelningen eller som kommendör för bevakningssektion, chef för en skola eller kommendör för bevakningsflygdivision samt överinspektör vid personalavdelningen och officer som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden,


23) finansministeriet: biträdande avdelningschef, regeringsråd och konsultativ tjänsteman som sköter personalärenden vid avdelningen för utvecklande av förvaltningen, personalsekreterare som bereder och föredrar personalärenden, tjänstemännen vid personalavdelningen och informatör som ansvarar för kommunikationen i fråga om statens arbetsgivarverksamhet,

23 a) magistrater: chefen för magistraten i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åboregionen, Tammerfors, Satakunta, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Österbotten och Lappland,


48) skogsforskningsinstitutet: forskningsdirektör, servicedirektör, förvaltningsdirektör, jurist, direktör för en verksamhetsenhet,


60) konsumentforskningscentralen: utvecklingsdirektör,


68) social- och hälsovårdsministeriet: personalplanerare vid administrativa avdelningen, vid arbetarskyddsavdelningen chef för den resultatgrupp som svarar för arbetarskyddets distriktsförvaltning och överinspektör som sköter distriktsförvaltningens personalärenden,


77) läkemedelsverket: avdelningschef, förvaltningschef och administrationschef,


84) finansierings- och utvecklingscentralen för boendet: direktör, förvaltningsdirektör och överinspektör som ansvarar för personalärenden.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 18 december 2008

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Regeringsråd
Tuija Wilska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.