969/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till sjöarbetstidslagen av den 9 april 1976 (296/1976) en ny 19 b § som följer:

19 b §
Ersättning för kostnader vid avlösning av besättning

Vid avlösning av besättning utanför Finland får arbetsgivaren ersättning av statens medel för hälften av kostnaderna för resor mellan fartyget och en medlemsstat i Europeiska unionen eller en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det är fråga om ett fartyg som huvudsakligen går i utrikes sjöfart och som avses i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007), och fartyget är inskrivet i handelsfartygsförteckningen. Kostnaderna för avlösning av besättning ersätts inte, om de har uppkommit när fartyget går i reguljär linjetrafik på Finland.

Ansökan om ersättning för resekostnader ska göras skriftligt hos arbets- och näringsministeriet. Arbetsgivarens rätt att få ersättning av statens medel förfaller, om arbetsgivaren inte har ansökt om ersättning inom ett år från utgången av det kalenderår då rätten uppkom. Arbets- och näringsministeriets beslut får överklagas så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

För resor som avses i 52―56 § i sjömanslagen (423/1978) eller 16 § i semesterlagen för sjömän (433/1984) har arbetsgivaren inte rätt till ersättning av statens medel enligt denna paragraf.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas på ersättning som betalas ut för kostnader som har uppkommit den 1 januari 2009 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 148/2008
KoUB 13/2008
RSv 123/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.