966/2008

Given i Helsingfors den 17 december 2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Geodetiska institutets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde är sakkunnigtjänster som Geodetiska institutet tillhandahåller i egenskap av nationellt mätnormallaboratorium.

3 §
Kopior av offentliga handlingar

För utlämnande av en kopia av en offentlig handling som innehas av myndigheten tas det ut en avgift som motsvarar beloppet av arbetskostnader för att ta fram en handling, för kopiering och för sändande till kunden (självkostnadsvärde). Ingen avgift tas ut när lämnandet av den begärda handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd eller information.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som Geodetiska institutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda undersökningar,

2) sakkunnigtjänster och andra tjänster,

3) utbildning och kurser,

4) fixpunktsmaterial, flyg- och satellitbildmaterial samt annat undersökningsmaterial,

5) överlåtelse av programvaror och rätten att använda dem,

6) överlåtelse av tillfällig nyttjanderätt till lokaler, apparatur och verktyg,

7) sändande och postning av handlingar och övrigt material, samt

8) övriga prestationer som är jämförbara med dem som nämns ovan.

Utredningar, utlåtanden och överlåtelse av publikationer som grundar sig på internationella avtal som är bindande för Finland eller internationell praxis samt undersökningar och mätningar inom ramen för vetenskapligt samarbete kan utföras avgiftsfritt, om förfarandet baserar sig på reciprocitet.

För överlåtelse av data för forskning och utbildning tas ingen avgift ut, om detta baserar sig på allmän internationell eller nationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Geodetiska institutet satt upp.

5 §
Prestationer som hänför sig till hantering av enhetliga koordinat- och höjdsystem

Dataprogram och stödmaterial som producerats för allmänt bruk med avseende på att enhetliga koordinat- och höjdsystem ska tas i bruk och underhållas kan avgiftsfritt upplåtas i form av en nättjänst till mottagare som administrerar och använder geografiska datamängder, för användning av koordinat- och höjdsystem.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till och med den 31 december 2011.

Helsingfors den 17 december 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.