960/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 30 och 31 § i lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 mars 1979 om förhindrande av miljöförorening från fartyg (300/1979) 30 § 4 mom. och 31 § 1 mom., sådana de lyder i lag 489/2000, som följer:

30 §

Gränsbevakningsväsendet, polisen, tullen och försvarsmakten är skyldiga att inom sina verksamhetsområden delta i övervakningen och på begäran ge tillsynsmyndigheterna handräckning. Sjöfartsverket är skyldigt att ge Finlands miljöcentral och de regionala miljöcentralerna handräckning i de tillsynsuppgifter som avses i 3 mom.

31 §

Gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, Sjöfartsverket, Meteorologiska institutet, polisen, länsstyrelsen och Vägförvaltningen är skyldiga att på begäran ge behövlig handräckning till de myndigheter som bekämpar fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor. Om bekämpningen kräver det, ska de nämnda myndigheterna, allt efter sin bekämpningsberedskap, snabbt vidta åtgärder redan innan begäran om handräckning framställs.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 121/2008
KoUB 17/2008
RSv 177/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.