946/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 92 § 18 punkten och 101 § 4 mom.,

av dem 101 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1141/2007,

ändras 69 § 1 mom. 4 punkten, 72 a § 2 och 3 mom., 92 § 1, 6, 8, 10, 12, 13, 15 och 19 punkten, 93 § 1 och 4 mom., 100 § 2 och 3 mom., 101 § 2 mom., 116 c § 1 och 2 mom., 125 § samt 127 a § 1 och 2 mom.,

av dem 69 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 1065/2003, 72 a § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1227/2005, 92 § 1 och 13 punkten samt 93 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1360/2002, 92 § 8 punkten sådan den lyder i lag 1333/1995, 10 punkten sådan den lyder i lag 1309/2002, 15 punkten sådan den lyder i lag 1465/1994 och 19 punkten sådan den lyder i lag 196/2001, 93 § 1 mom. och 116 c § 1 mom. sådana de lyder i lag 1218/2006, 116 c § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1065/2003, 100 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1141/2007, 101 § 2 mom. sådant det lyder i lag 896/2001, 125 § sådan den lyder i lag 1128/2005 och i nämnda lag 1218/2006, 127 a § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1128/2005 och 127 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 995/2000, samt

fogas till 69 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1086/2000 och 561/2004 samt i nämnda lag 1065/2003, ett nytt 5 mom., till 72 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till lagen en ny 72 b § och till lagen temporärt en ny 98 a § som följer:

69 §
Sedvanlig personalförmån

Som skattepliktig inkomst anses inte, om inte något annat följer av vad som stadgas ovan, sedvanliga och skäliga förmåner som anställda och personer som får pension för tidigare anställning hos arbetsgivaren erhåller av denne och som utgörs av


4) rekreations- eller hobbyverksamhet som arbetsgivaren ordnar,


Som förmåner enligt 1 mom. 4 punkten betraktas också årliga förmåner till högst 400 euro för sådan frivillig motions- och kulturverksamhet för arbetstagaren som arbetsgivaren erbjuder. I detta moment avses med kulturverksamhet besök på museer, teatrar, opera, biografer, konserter, konstutställningar eller andra motsvarande evenemang eller tillställningar med anknytning till olika konstområden. Som kulturverksamhet betraktas också besök i vetenskapscenter och på idrottsevenemang samt deltagande i handledda, aktivitetsbaserade konstkurser. En förutsättning är att förmånen står till förfogande endast för arbetstagaren.

72 §
Arbetsresa

Med arbetsresa avses en resa till arbetsstället också om

1) arbetsstället är beläget någon annanstans än på verksamhetsstället för den egna arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren,

2) arbetet är tillfälligt på det sätt som avses i 72 a §,

3) arbetsstället är beläget mer än 100 kilometer från den skattskyldiges bostad, och

4) den skattskyldige på grund av en resa till arbetsstället har övernattat i tillfällig inkvartering som är nödvändig till följd av arbetsställets läge.


72 a §
Tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe

Som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe betraktas likväl arbete i högst tre år på samma arbetsställe, om det är fråga om arbete som pågår under en begränsad tid på ett arbetsobjekt på vilket utförs sådant arbete som till sin natur är tillfälligt arbete och som upphör på arbetsstället när arbetet är slutfört. För den tid som överskrider två år är ersättningarna för resekostnader skattefri inkomst endast när den skattskyldige på grund av en arbetsresa har övernattat i tillfällig inkvartering som är nödvändig till följd av det särskilda arbetsställets läge och arbetet utförs på ett arbetsställe som befinner sig på mer än 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och egentliga arbetsplats.

Om en arbetsperiod som har överenskommits att räcka högst den tid som anges i 1 eller 2 mom. fortgår en längre tid av orsaker som skäligen inte har kunnat förutses, betraktas arbetet som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe ända tills den tidsfrist för tillfälligt arbete som anges i 1 eller 2 mom. upphör.


72 b §
Egentlig arbetsplats

Med egentlig arbetsplats avses den plats där den skattskyldige arbetar stadigvarande.

Har den skattskyldige på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller någon annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

Med egentlig arbetsplats avses inte ett arbetsställe dit arbetstagaren gör en arbetsresa som avses i 72 § 2 mom.

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte

1) barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007),


6) handikappbidrag, kostersättning och vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner (570/2007),


8) värnpliktigs dagpenning och militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993),


10) yrkesexamensstipendium enligt lagen om Utbildningsfonden (1306/2002),


12) ekonomiska förmåner ur statens medel för studerande i läroavtalsutbildning enligt 39 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998),

13) lönesubvention som fysiska personer erhåller enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice, om subventionen används i annan verksamhet än näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk,


15) bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag (408/1975) och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) samt bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994),


19) rehabiliteringsförmåner enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) samt ersättning för uppehälle enligt 31 § i nämnda lag,


93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, beräknade enligt kostnaderna för anlitande av det billigaste fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan dock dras av till ett belopp av högst 7 000 euro och endast till den del de under skatteåret överstiger 600 euro (självriskandel).


Om den skattskyldige under skatteåret har fått arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd eller utbildningsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller utbildningsstöd eller sysselsättningsstöd för arbetslivsträning eller dagpenning för tryggande av försörjningen enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, minskas hans eller hennes självriskandel med 55 euro för varje full ersättningsmånad. Självriskandelen är dock minst 110 euro. Till en full ersättningsmånad anses höra ett belopp som motsvarar 21,5 ersättningsdagar.

98 a §
Donationsavdrag för fysiska personer

Fysiska personer och dödsbon får från sin nettoförvärvsinkomst dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst 250 000 euro som gjorts för att främja vetenskap eller konst till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa.

100 §
Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen

Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att det från full folkpension som har multiplicerats med talet 3,65 dras av den minsta beskattningsbara inkomsten enligt den progressiva inkomstskatteskalan, varefter återstoden avrundas till följande hela tio euro.

Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst är större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 46 procent av det belopp som nettoförvärvsinkomsten överstiger det fulla pensionsinkomstavdraget med.


101 §
Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen

Fullt pensionsinkomstavdrag räknas så att beloppet av full folkpension multipliceras med 1,37, varefter produkten minskas med beloppet av fullt grundavdrag och resten avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Är den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 62 procent av det överskjutande beloppet.


116 c §
Idrottsutövarfond

En idrottsutövare, vars idrottsinkomst för skatteåret uppgår till minst 9 600 euro före avdrag av utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande, har rätt att av sin idrottsinkomst skattefritt till en idrottsutövarfond överföra högst 50 procent, beräknat på idrottsinkomstens bruttobelopp, dock högst 100 000 euro per år.

De medel som överförts till en idrottsutövarfond inkomstförs under den period om minst två och högst tio år, som följer på avslutandet av idrottskarriären, så att varje skatteår inkomstförs en mot antalet inkomstföringsår svarande andel av det belopp som då karriären avslutades fanns i fonden. Av särskilda skäl, såsom på grund av arbetsoförmåga, kan medlen inkomstföras också snabbare än under en period av två år. Den avkastning som under inkomstföringstiden samlats i fonden betraktas som inkomst för det skatteår som följer på det sista inkomstföringsåret.


125 §
Arbetsinkomstavdrag

Från den inkomstskatt på förvärvsinkomster som ska betalas till staten görs ett arbetsinkomstavdrag. Till den del avdraget överstiger beloppet av inkomstskatten på förvärvsinkomster till staten, görs avdraget från kommunalskatten, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och kyrkoskatten enligt förhållandet mellan dessa skatter. Avdraget räknas på den skattskyldiges skattepliktiga löneinkomst, förvärvsinkomst av annat arbete, uppdrag eller tjänst som utförts för en annans räkning, bruksavgifter som anses utgöra förvärvsinkomst, dividender som ska beskattas som förvärvsinkomst, förvärvsinkomstandel av företagsinkomst som ska fördelas samt förvärvsinkomstandel av näringsverksamhet eller jordbruk för delägare i en sammanslutning.

Avdraget utgör 5,2 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 600 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 1,2 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten.

127 a §
Hushållsavdrag

En skattskyldig får från skatten dra av en del av de belopp som han eller hon har betalt för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som han eller hon använder (hushållsavdrag). Till avdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är högst 3 000 euro om året och beviljas endast i den utsträckning som den i 127 b § avsedda avdragbara delen av kostnaderna överstiger 100 euro.

Som normalt omsorgs- eller vårdarbete betraktas inte sådana hälso- och sjukvårdstjänster vilkas försäljning är skattefri enligt 34―36 § i mervärdesskattelagen (1501/ 1993). Reparation eller installation av hushållsmaskiner eller anordningar i hushållet betraktas inte som sådant arbete som innebär underhåll av bostad. På arbete som innebär installation, underhåll och handledning i fråga om data- och informationstekniska apparater, program, dataskydd och dataförbindelser tillämpas dock vad som i 1 mom. föreskrivs om arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Lagens 98 a § gäller till och med den 31 december 2010.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2009, dock så att 98 a § endast tillämpas vid beskattningen för 2009 och 2010.

RP 112/2008
FiUB 22/2008
RSv 157/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.