931/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 31 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 31 § i lagen av den 16 augusti 1996 om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

31 §
Ersättningar och kostnader som betalas av statens medel

En medlare har rätt att av statens medel få ett skäligt arvode som grundar sig på hur krävande och omfattande uppdraget är, samt ersättning för nödvändiga kostnader. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs det närmare om de åtgärder för vilka arvode betalas, arvodets storlek, de kostnader som ersätts samt de skäl i anslutning till ärendet och medlaren enligt vilka arvodet kan höjas eller sänkas.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2009.

RP 103/2008
LaUB 12/2008
RSv 142/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.