929/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om statliga rättshjälpsbyråer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 april 2002 om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002) 1 och 2 §, 3 § 3 mom., 4 § samt 12 § 2 mom. som följer:

1 §

Staten har rättshjälpsbyråer som ger rättshjälp. Rättshjälpsbyråerna utför de uppgifter som enligt rättshjälpslagen (257/2002) eller bestämmelser i någon annan lag eller i förordning ankommer på dem.

2 §

Rättshjälpsbyråerna är belägna i rättshjälpsdistrikt, som bildas enligt det regionala behovet av rättshjälpstjänster. En rättshjälpsbyrå kan vid behov ha flera än ett verksamhetsställe. I fråga om rättshjälpsdistrikten och rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen föreskrivs närmare genom förordning av justitieministeriet. Innan det utfärdas bestämmelser om verksamhetsställenas placering ska de kommuner höras som saken gäller.

3 §

Justitieministeriet utnämner de ledande offentliga rättsbiträdena. Det ledande offentliga rättsbiträdet utnämner de offentliga rättsbiträdena.

4 §

Inom varje rättshjälpsdistrikt ska det finnas en direktör för rättshjälpsverksamheten. Direktören för rättshjälpsverksamheten ska svara för att utbudet av rättshjälpstjänster är jämnt fördelat inom rättshjälpsdistriktet. Direktören för rättshjälpsverksamheten är samtidigt ledande offentligt rättsbiträde vid en rättshjälpsbyrå. När direktören för rättshjälpsverksamheten sköter ett enskilt uppdrag ska på honom eller henne tillämpas vad som föreskrivs om offentligt rättsbiträde.

12 §

Ledande offentliga rättsbiträdet kan skriftligen förordna en medlem av kanslipersonalen att avgöra rättshjälpsansökningar i klara fall. Om avgörandet av ansökan lämnar rum för tolkning ska ansökan överlämnas till ett offentligt rättsbiträde för avgörande.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2009.

RP 103/2008
LaUB 12/2008
RSv 142/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.