925/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

För domstolarnas, stämningsmännens, häradsåklagarnas och landskapsåklagarens prestationer tas till staten ut ansökningsavgift, förrättningsavgift och expeditionslösen samt ersättning för särskilda kostnader enligt denna förordning, om inte något annat föreskrivs i lag eller i denna förordning.

För prestationer av tjänstemän som enligt 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) har rätt att verkställa delgivning tas avgifter ut så som det föreskrivs om prestationer av stämningsmän.

2 §
Uträknande av totalkostnaderna

Totalkostnaderna enligt 4 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) räknas ut på det sätt som anges i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

2 kap.

Ansökningsavgifter och förrättningsavgifter

3 §
Tingsrätten

För behandlingen av ett ansökningsärende vid tingsrättens kansli eller sammanträde tas ut en ansökningsavgift i enlighet med denna paragraf.

För behandlingen av ett ärende som anhängiggörs genom ansökan tas ut 79 euro, om inte något annat bestäms nedan. Om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut såsom i tvistemål.

För behandlingen av nedan nämnda ansökningsärenden tas ansökningsavgifter ut som följer:

1) äktenskapsskillnad:

a) 79 euro,

b) om ärendet överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut såsom i tvistemål,

c) fortsatt behandling efter betänketiden 44 euro,

2) ärenden som behandlas enligt lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar (663/2005):

a) ärende i vilket medling inte inleds 48 euro,

b) ärende i vilket medling inleds 111 euro,

c) avgift tas inte ut, om medling begärs i ett ärende som är anhängigt i en rättegång och det i ärendet efter avslutad förlikning tas ut en rättegångsavgift som motsvarar skedet för det slutliga avgörandet, dock minst 111 euro; i ett ärende som slutar i stadfäst förlikning tas av skedet för det slutliga avgörandet ut 111 euro,

3) fastighetsärenden:

a) lagfartsärende och ärende som gäller registrering av äganderätt 65 euro; vid lagfart gäller avgiften förvärvet eller åtkomsthandlingen, vid registrering av äganderätt gäller avgiften ansökan; för sådan anteckning om myndighet som administrerar en fastighet som görs i samband med lagfart eller registrering av äganderätten tas inte ut särskild avgift,

b) om det i behandlingen ingår kungörelse i den officiella tidningen 165 euro,

c) förtydligande lagfart enligt 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995) 30 euro,

d) fastställande och hävande av inteckning 44 euro,

e) annan ändring av inteckning eller annat utfärdande av nytt pantbrev 30 euro,

f) ärende som gäller innehavaren av pantbrevet 12 euro för varje inteckning; för anteckning om innehavaren som görs i samband med fastställande eller ändring av inteckningen eller för avförande av innehavaranteckning tas inte ut särskild avgift,

g) inskrivning eller överföring av särskild rättighet 65 euro,

h) ändring av inskrivning av särskild rättighet 30 euro,

i) anteckning om och ändring av myndighet som administrerar en fastighet samt annat ärende som gäller inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret 30 euro, för avförande av anteckning om myndighet som administrerar en fastighet tas inte ut avgift,

j) för anteckning som är en förtydligande anteckning enligt 24 § 2 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) inklusive ändring av en persons eller ett företags namn, tas inte ut avgift,

4) konkurs:

a) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 115 euro ut av sökanden om inte gäldenären försätts i konkurs,

b) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 240 euro ut av konkursboet,

c) i ett konkursärende som avslutas genom fastställande av utdelningsförteckningen tas ut 285 euro,

d) i ett konkursärende som avslutas på något annat sätt än genom fastställande av utdelningsförteckningen tas ut 115 euro; avgiften tas dock inte ut, om konkursen fortsätter som offentlig utredning,

e) för något annat ärende som bygger på konkurslagen (120/2004) och som behandlas särskilt på basis av ansökan tas av sökanden ut 115 euro; avgift tas dock inte ut för ett ärende som gäller beslut om att vidta säkringsåtgärder eller använda tvångsmedel, boförteckningens bestyrkande eller någon annan av gäldenärens skyldigheter, efterbevakning eller rättelse eller ändring av en fastställd utdelningsförteckning,

f) för behandlingen av ett ärende som gäller en fordran som har bestridits tas avgift ut såsom i ett tvistemål hos den som har bestridit fordran, om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde,

5) saneringsförfarande:

a) ärende som leder till beslut om att inte inleda saneringsförfarande 115 euro,

b) ärende som leder till beslut om att inleda saneringsförfarande 520 euro,

c) annat ärende som hänför sig till saneringsförfarande och som behandlas särskilt på basis av ansökan 115 euro,

6) ärende som gäller fusion 230 euro.

Följande ansökningsärenden behandlas avgiftsfritt:

1) ärenden enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996),

2) ärenden enligt tvångsmedelslagen (450/1987),

3) ärenden som domstolen behandlar på eget initiativ eller på anmälan av någon annan myndighet.

4 §
Stämningsman

För delgivning som verkställs av en stämningsman jämte det bevis som ges över delgivningen tas 30 euro ut i förrättningsavgift. För delgivningsförsök tas en lika stor avgift ut.

Avgift tas inte ut då domstolen har hand om delgivningen.

5 §
Delgivning till utlandet

För expedition av en handling för delgivning till utlandet tas 30 euro ut i expeditionsavgift. Avgift tas dock inte ut för ärenden som behandlas vid domstol och för vilka rättegångsavgift eller ansökningsavgift tas ut.

De särskilda kostnader som delgivning i utlandet medför tas ut i enlighet med bestämmelserna i 10 §.

6 §
Hovrätten

För behandlingen av ett ansökningsärende vid hovrätten tas 79 euro ut i ansökningsavgift.

Avgift tas inte ut för behandlingen av ett ärende som gäller tilldelande av vicehäradshövdingstitel.

Avgift tas inte ut för medling som gäller en sak som är föremål för rättegång.

3 kap.

Expeditionslösen

7 §
Intygsavgifter

För intyg som utfärdas på beställning tas ut intygsavgifter som följer:

1) gravationsbevis 25 euro,

2) annat intyg 20 euro.

För intyg som utan särskild begäran påtecknas en handling som ges till parten tas ingen intygsavgift ut.

När en myndighet i egenskap av offentligt köpvittne bevittnar handlingar som gäller fastighetsöverlåtelse tas inte någon ovan nämnd intygsavgift ut.

Intyg som en domare utfärdar om bibehållen talerätt är avgiftsfritt.

Avgift tas inte ut för intyg som utfärdas i ett ärende som ska behandlas avgiftsfritt.

8 §
Utdragsavgifter och kopieringsavgifter

För utdrag eller kopior som på beställning framställts av ett protokoll eller någon annan handling som förvaras i myndighetens arkiv tas avgifter ut som följer:

1) för ett styrkt utdrag eller en styrkt kopia som framställs på basis av en sedvanlig begäran om handlingar tas ut 2 euro per sida i utdrags- eller kopieringsavgift; för en obestyrkt kopia i format A4 av en handling tas ut 0,50 euro per sida och i format A3 tas ut 1 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 79 euro per handling,

2) för ett utdrag eller en kopia som framställs på basis av en begäran som kräver särskilda åtgärder tas ut 3 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 165 euro per handling.

För en kopia som sänds per telefax tas avgift ut enligt 1 mom. Om en kopia av ett intyg sänds per telefax, tas avgift dock ut så som för intyg.

För ett utdrag, en kopia eller ett intyg som sänds per post eller telefax tas minst 7 euro ut i avgift.

9 §
Befrielser från att betala utdrags- och kopieringsavgifter

Avgift enligt 8 § ska inte tas ut för en handling som ges till parten utan särskild beställning.

Avgift tas inte heller ut för följande handlingar:

1) expedition för målsäganden i ett brottmål som förs av allmänna åklagaren,

2) kopia av protokollet över muntlig förberedelse och huvudförhandling för käranden i ett tvistemål eller sökanden i ett ansökningsärende,

3) separat förordnande eller någon motsvarande expedition som hör till ärendet för godemannen eller konkursförvaltaren,

4) matrikelutdrag för tjänstebruk,

5) i saneringsförfarande kopior av ansökningens bilagor för en part som domstolen har gett en möjlighet att yttra sig,

6) kopior enligt 5 § i förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993),

7) expedition för parten i ett ärende som gäller förvandlingsstraff för böter,

8) handlingar som utrikesministeriet behöver i ärenden som behandlas i ett internationellt rättskipnings- och undersökningsorgan,

9) handlingar som statskontoret behöver i ärenden om ersättning av brottsskador med statens medel,

10) handlingar som ska vara avgiftsfria enligt någon annan lag eller förordning.

Avgiften behöver inte tas ut av en högskola när kopian sänds för vetenskapliga forskningsbehov.

4 kap.

Särskilda kostnader

10 §
Kostnader för kungörelse och vissa andra kostnader

Kostnader för annonsavgifter till den officiella tidningen ingår i avgiften för en prestation i de ärenden som nämns i 3 § 3 mom. 3 punkten underpunkt b, 4 punkten underpunkt b samt 5 och 6 punkten. I avgiften ingår dock inte kostnader som uppstår av kungörande av ett temporärt förbud i ett ärende som gäller saneringsförfarande. I andra avgiftsbelagda ärenden tas kostnaderna för kungörelse i officiella tidningen ut särskilt till fullt belopp. För kungörelse i någon annan tidning tas av var och en som är skyldig att betala behandlingsavgift ut 70 euro i ersättning för kostnaderna för kungörelsen.

Om en part har åsidosatt en föreskriven skyldighet att lämna in kopior till en myndighet, framställs de på partens bekostnad. Då tas kopieringsavgift ut till det belopp som anges i 8 §.

För en ljud- eller videoinspelning eller en upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas hos den som beställer den utöver band- eller upptagningskostnaderna dessutom ut 25 euro i expeditionsavgift. Om expedieringen av bandet eller upptagningen kräver mer än två timmars arbete, tas för varje full timme som överskrider två timmar 20 euro ut i expeditionsavgift, dock högst 500 euro.

Som ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas ut

1) den avgift som utrikesförvaltningen debiterat för delgivning i utlandet samt därtill hörande ersättning för särskilda kostnader till fullt belopp, och

2) arvodet och kostnaderna som den myndighet eller tjänsteman som sköter delgivningsverksamheten fakturerat för uppgiften till deras fulla belopp.

Avgiften för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms i motsvarighet till de orsakade kostnaderna av den myndighet som tagit fram uppgiften.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Uttag och indrivning av avgift

Den avgift som den betalningsskyldige ska betala tas ut som postförskott eller genom särskild faktura då en expedition eller annan handling överlämnas. Om ett ärende för vilket det föreskrivs endast en avgift uppskjuts för att behandlas vid ett senare tillfälle för att en interimistisk åtgärd ska kunna vidtas, kan avgiften tas ut efter den första behandlingsomgången.

För ett ärende som behandlas enligt lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar tas avgift ut i samband med avgörandet av begäran om inledande av medling.

När en avgift tas ut genom faktura, får förfallodagen inte infalla tidigare än tre veckor och inte senare än sex veckor från den dag då fakturan gavs till parten eller postades.

Den betalningsskyldige kan också betala avgiften på förhand, om myndigheten godkänner detta.

Myndigheterna ska vid indrivning av avgifter beakta statens kostnader för indrivningen och sannolikheten för att den lyckas. Myndigheterna kan vid behov, med hänsyn till vad som totalt sett blir fördelaktigast för staten, avstå från att driva in en obetydlig avgift.

12 §
Påföljder av dröjsmål

Om den betalningsskyldige inte inom utsatt tid betalar den avgift som ska betalas eller inte löser ut postförskottet, kan dessutom tas ut 12 euro per prestation i dröjsmålsavgift.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 29 december 2005 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (1282/2005) jämte ändringar.

För en prestation som har beställts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut enligt den förordning som nämns i 2 mom.

Helsingfors den 18 december 2008

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsrådet
Ahti Penttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.