918/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 18 juli 2008 om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 31 § 1 mom. 2 punkten,

ändras 2 § 1 punkten, 31 § 1 mom. 1 och 7 punkten samt 5 mom. och 32 § 2 mom. som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) kreditinstitut och på finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (121/2007) samt på andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster enligt 30 § 1 mom. 3―11 punkten i kreditinstitutslagen,


31 §
Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av

1) Finansinspektionen när det gäller kreditinstitut och finansiella institut som avses i 2 § 1 punkten och rapporteringsskyldiga som avses i 2―8 och 10―13 punkten i den nämnda paragrafen,


7) länsstyrelsen i Södra Finlands län när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 9, 20 och 23 punkten,Länsstyrelsen i Södra Finlands län övervakar efterlevnaden av förordningen om information om betalaren när det gäller rapporteringsskyldiga som införts i betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret och länsstyrelserna när det gäller sådana andra i 2 § 1 punkten avsedda rapporteringsskyldiga som inte är kreditinstitut eller finansiella institut.

32 §
Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt

En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen har rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 9, 16, 19, 21 och 22 punkten, hos andra som tillhandahåller juridiska tjänster och som avses i 2 § 24 punkten och hos sådana andra i 2 § 1 punkten avsedda rapporteringsskyldiga än kreditinstitut och finansiella institut. För att övervaka efterlevnaden av förordningen om information om betalaren har en behörig tjänsteman vid länsstyrelsen dessutom rätt att inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 1 punkten och som inte är sådana kreditinstitut eller finansiella institut som avses i den punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.