917/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 december 2001 om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 2 § 7 och 14―17 punkten och 6 § samt

ändras 2 § 6 punkten, 3 § 1 mom. 5 och 6 punkten och den finska språkdräkten i 2 mom., 4 § 2 mom. och 12 § 1 mom. som följer:

2 §
Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsdomstolen behandlar ärenden som hör till dess behörighet enligt


6) lagen om Finansinspektionen (878/2008),


3 §
Anhängiggörande av ärenden

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett ärende som behandlas med stöd av


5) värdepappersmarknadslagen på ansökan av Finansinspektionen,

6) lagen om Finansinspektionen på ansökan av någon som är föremål Finansinspektionens tillsyn och som ärendet gäller,


4 §
Subsidiär rätt att anhängiggöra ärenden

Om Finansinspektionen beslutar att ett förfarande vid marknadsföring eller förvärv av värdepapper, ett ärende som gäller marknadsföring av fondföretags fondandelar eller ett ärende som gäller förbjudande av avtalsvillkor inte ska föras till marknadsdomstolen, kan ansökan göras av en registrerad förening som bevakar placerarnas intressen.

12 §
Delgivning av ansökan vid förbudsförfarande

Marknadsdomstolen ska genast delge konsumentombudsmannen, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Kommunikationsverket och Finansinspektionen ansökningar som avses i 5 § och som gäller ärenden som hör till respektive tillsynsmyndighet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.