915/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om statens pensionsfond (1297/2006) rubriken för 2 § samt 2 § 1 mom. och 7 § 2 mom. som följer:

2 §
Allmän styrning och tillsyn

Finansministeriet svarar för den allmänna styrningen av och tillsynen över statens pensionsfonds verksamhet. Ministeriet har rätt att utfärda allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, skötseln av fondens ekonomi och placeringen av fondens medel. Ministeriet har rätt att av fonden få behövliga uppgifter och utredningar.


7 §
Placering av fondens medel

Finansinspektionen utövar tillsyn över fondens placeringsverksamhet. I fråga om Finansinspektionens rätt att få uppgifter och att granska gäller 18 och 24 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Finansinspektionen ska årligen i fråga om tillsynen överlämna en berättelse till finansministeriet. Bestämmelser om tillsynsavgiften finns i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.