911/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 13 och 14 § samt 15 § 3 mom. som följer:

13 §
Tillsyn

Finansinspektionen svarar för den ekonomiska tillsynen över Pensionsskyddscentralen. Närmare bestämmelser om verkställigheten av den ekonomiska tillsynen utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Bokföring och bokslut

Vid Pensionsskyddscentralens bokföring och upprättande av bokslutet ska bokföringslagen (1336/1997) samt bokföringsförordningen (1339/1997) iakttas i tillämpliga delar. Finansinspektionen kan ge närmare föreskrifter, anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av bokföringslagen och bokföringsförordningen på Pensionsskyddscentralen samt om scheman för och noter till Pensionsskyddscentralens resultaträkning och balansräkning.

På ansökan av Pensionsskyddscentralen kan Finansinspektionen av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som avses i 1 mom., om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av centralens eller dess koncerns verksamhet och ekonomiska ställning.

Om i denna paragraf avsedda föreskrifter, anvisningar eller utlåtanden om bokslutet är av betydelse med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, ska Finansinspektionen, innan föreskrifterna, anvisningarna eller utlåtandena ges, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Av särskilda skäl kan Finansinspektionen i enskilda fall för viss tid bevilja undantag från den skyldighet som nämns i 3 kap. 1 § 2 mom. andra meningen i bokföringslagen, tiden för upprättande av bokslut eller koncernbokslut, skyldigheten att upprätta koncernbokslut, de scheman och noter som ska användas för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt räkenskapsperioden för dotterbolag som ska tas med i koncernbokslutet. En förutsättning för beviljande av undantag är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas rättsakter om bokslut och koncernbokslut.

15 §
Beredskap för undantagsförhållanden

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om de åtgärder som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.