910/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 10 § 3 mom., 11 §, rubriken för 22 a § och 22 a § 1, 2 och 4 mom. samt 24 e § 3 mom., sådana de lyder, 10 § 3 mom. i lag 1001/2005, 11 § i lag 1301/2002, rubriken för 22 a § och 22 a § 1, 2 och 4 mom. i lag 363/2006 samt 24 e § 3 mom. i lag 1352/2007, som följer:

10 §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att ta lån för fullgörande av sina förpliktelser. Om den i 3 § avsedda konjunkturbufferten uppvisar underskott har statsrådet rätt att utan krav på motsäkerhet, men annars på de villkor det bestämmer, ställa statlig proprieborgen som säkerhet för betalningen av de lån som fonden tagit och för uppfyllande av lånevillkoren. Arbetslöshetsförsäkringsfonden får med Finansinspektionens samtycke ta lån i syfte att trygga sin likviditet.

11 §
Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfondens ekonomi och av verkställigheten av i 8 a kap. avsedd självriskpremie ankommer på Finansinspektionen. Till övriga delar övervakas uppfyllandet av de förpliktelser som ålagts arbetslöshetsförsäkringsfonden i denna lag av social- och hälsovårdsministeriet.

22 a §
Ministeriets rätt att få uppgifter och granska verksamheten

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har social- och hälsovårdsministeriet rätt att avgiftsfritt av arbetslöshetsförsäkringsfonden få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen enligt 11 §. Ministeriet har även rätt att på något annat sätt granska fondens verksamhet.

Finansinspektionen har utöver vad som särskilt föreskrivs om dess rätt att få uppgifter rätt att för tillsynen över verkställigheten av den i 8 a kap. avsedda självriskpremien få de uppgifter som avses i 1 mom. så att av dem framgår arbetstagarens personbeteckning och andra identifieringsuppgifter.


Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska tillställa Finansinspektionen bokslutet och revisorernas utlåtande före utgången av juni året efter räkenskapsåret.

24 e §
Skyldighet att lämna uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om utlämnande av uppgifter ska Finansinspektionen och Folkpensionsanstalten före utgången av mars och september till arbetslöshetsförsäkringsfonden lämna uppgifter om de personer vars rätt till tilläggsdagar har börjat under föregående sex månader på så sätt att av uppgifterna framgår arbetstagarens personbeteckning och andra identifieringsuppgifter. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har för fullgörande av den uppgift som anges i 10 § 2 mom. rätt att sammanställa och använda de uppgifter som den fått på detta sätt. Den sammanställda informationen kan sparas tills ovan nämnda uppgift har utförts. Sammanställd information får inte vidareutlämnas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.