899/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 66, 98―100 och 166 § samt 167 § 1 mom., av dem 66 § sådan den lyder i lagarna 200/1998 och 84/1999, 99 och 100 § sådana de lyder i lag 392/2006 och 167 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 84/1999, samt

ändras 96 och 97 §, 105 § 2 mom., 162 § 2 punkten, 165 b § och 172 a § 2 mom., av dem 96 § sådan den lyder i nämnda lag 84/1999 och i lag 1128/2006, 97 § sådan den lyder i nämnda lagar 392/2006 och 1128/2006, 165 b § sådan den lyder i lag 287/2000 och 172 a § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 392/2006, samt

fogas till 111 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 84/1999 och i lagarna 1322/1997 och 420/2003, ett nytt 4 mom. som följer:

96 §

Finansinspektionen svarar för tillsynen över försäkringskassorna. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avse Finansinspektionen.

97 §

En försäkringskassa ska varje år inom en månad från det kassamöte där bokslutet och verksamhetsberättelsen har fastställts eller vid en senare tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer till Finansinspektionen överlämna bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisorernas utlåtande och en statistikberättelse enligt ett fastställt formulär. I lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få andra upplysningar.

Försäkringskassan ska inom en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer lämna ministeriet de uppgifter om sin verksamhet som det behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

105 §

Av Finansinspektionen fastställda ändringar i försäkringskassans stadgar, av Finansinspektionen med stöd av 28 § 3 mom. i denna lag eller med stöd av 26 § 8 mom. och 29 § i lagen om Finansinspektionen meddelat förordnande samt förbud enligt 101 § i denna lag ska antecknas i registret utan särskild anmälan.

111 §

Vad som föreskrivs i detta kapitel tillämpas också då Finansinspektionen med stöd av 26 § i lagen om Finansinspektionen har förordnat om upplösning av en försäkringskassa.

162 §

Den som


2) antar nya medlemmar till en försäkringskassa eller tar ut avgifter till kassan i strid med 130 § eller som handlar i strid med förordnade som utfärdats med stöd av 26 § 8 mom. i lagen om Finansinspektionen,

ska, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringskasseverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

165 b §

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har social- och hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till

1) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott,

2) Finansinspektionen.

172 a §

På Finansinspektionen tillämpas inte vad som i 65 §, 70 § 1 mom., 74 a § 1 mom. 2 punkten, 74 b § 1, 2, 4 och 5 mom., 77 §, 79 § 2 mom., 82 a § 4 mom., 83 § 3 mom. 3 punkten och 4 mom., 83 a § 1 och 3 mom., 83 b § 9 mom., 91 § 4 mom., 97 § 2 mom., 132 § 3 mom., 165 § 2 mom., 165 b §, 165 c § 1 mom. 5 punkten och 3 mom., 167 § och 170 § 4 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.