898/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 36 a §, 46 § 9 mom., 66―68 och 133 § samt 134 § 1 mom., av dem 36 a § sådan den lyder i lagarna 201/1998 och 85/1999, 46 § 9 mom. sådant det lyder i lag 382/2005, 66 § sådan den lyder i lag 471/2007, 67 och 68 § sådana de lyder i lag 391/2006 och 134 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 85/1999, samt

ändras 64 och 65 §, 72 § 2 mom., 129 § 2 punkten, 132 b § och 137 a § 2 mom., av dem 64 § sådan den lyder i nämnda lag 85/1999 och i lag 1127/2006, 65 § sådan den lyder i nämnda lagar 391/2006 och 1127/2006, 132 b § sådan den lyder i lag 288/2000 och 137 a § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 391/2006, samt

fogas till 78 § ett nytt 5 mom. som följer:

64 §

Finansinspektionen svarar för tillsynen över pensionsstiftelserna. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avse Finansinspektionen.

65 §

En pensionsstiftelse ska varje år inom fem månader från räkenskapsperiodens slut eller vid en senare tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer till Finansinspektionen överlämna bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisorernas utlåtande och en statistikberättelse enligt ett fastställt formulär. I lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få andra upplysningar.

Pensionsstiftelsen ska inom en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer lämna ministeriet de uppgifter om sin verksamhet som det behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

72 §

Av Finansinspektionen fastställda ändringar i pensionsstiftelsens stadgar, av Finansinspektionen med stöd av 20 § 3 mom. i denna lag eller med stöd av 26 § 8 mom. och 29 § i lagen om Finansinspektionen meddelat förordnande samt förbud enligt 69 § i denna lag ska antecknas i registret utan särskild anmälan.

78 §

Vad som föreskrivs i detta kapitel tillämpas också då Finansinspektionen med stöd av 26 § i lagen om Finansinspektionen har förordnat om upplösning av en pensionsstiftelse.

129 §

Den som


2) handlar i strid med förordnande som meddelats med stöd av 26 § 8 mom. i lagen om Finansinspektionen,

ska, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av pensionsstiftelseverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

132 b §

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har social- och hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till

1) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott,

2) Finansinspektionen.

137 a §

På Finansinspektionen tillämpas inte vad som i 4 § 3 mom., 6 § 6 mom., 36 § 1 mom., 37 § 1 mom., 41 § 1 mom. 2 punkten, 41 a § 1, 2, 4 och 5 mom., 42 §, 43 § 2 och 3 mom., 45 § 4―6 mom., 46 § 3 mom. 3 punkten och 4 mom., 48 § 1 och 7 mom., 48 a § 9 mom., 55 § 3 mom., 65 § 2 mom., 88 § 5 och 6 mom., 109 och 110 §, 120 § 4 mom., 122 §, 132 § 2 mom., 132 b §, 132 c § 1 mom. 4 punkten och 3 mom., 134 §, 135 § 2 mom. och 147 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.