895/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 8 §, 15 § 1 mom., 15 c och 16 §, 42 § 2 mom., 43, 44 och 72 § samt 79 § 2 och 3 mom., sådana de lyder, 8 §, 15 § 1 mom., 16 §, 42 § 2 mom., 43, 44 och 72 § i lag 525/2008, 15 c § i lag 331/2004, 79 § 2 mom. i nämnda lagar 331/2004 och 525/2008 och 3 mom. i lag 637/2000 och i nämnda lag 525/2008, samt

ändras 7 § 1 mom., 9 §, 12 § 1 mom., 14, 17, 21 och 45 §, 47 § 5 mom., 60 och 69 §, 76 § 2 punkten och 77 §, sådana de lyder, 7 § 1 mom., 9 §, 12 § 1 mom., 17, 21 och 45 §, 47 § 5 mom. och 60 § i nämnda lag 525/2008, 14 § delvis ändrad i lag 80/1999, 69 § i nämnda lag 80/1999, 76 § 2 punkten i lag 363/2001 och 77 § i lag 359/2002, som följer:

7 §
En filials etableringsanmälan

Ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva försäkringsrörelse i Finland med stöd av etableringsrätten efter att den myndighet i hemstaten som svarar för försäkringsinspektionen har gjort en anmälan om detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter om den tilltänkta filialens affärsverksamhet, förvaltning och generalagent. Etablering av en filial i Finland betraktas som bedrivande av försäkringsverksamhet med stöd av etableringsrätten.


9 §
Inledande av en filials verksamhet

En filial kan börja bedriva direktförsäkringsverksamhet i Finland när det utländska EES-försäkringsbolaget har fått en anmälan enligt 59 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) eller, om Finansinspektionen inte har gjort anmälan inom den tid som föreskrivs i paragrafen, då tidsfristen för behandlingen av ansökan har gått ut.

12 §
Ändrade uppgifter

Om det sker förändringar i de uppgifter som ett utländskt EES-försäkringsbolag i anmälningar enligt 7 eller 10 § uppgett för den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i hemstaten, iakttas förfarandet enligt 9 § eller på motsvarande sätt enligt 11 §.


14 §
Tillsynen över utländska EES-försäkringsbolag

Finansinspektionen utövar tillsyn över utländska EES-försäkringsbolags verksamhet i Finland i enlighet med denna lag och lagen om Finansinspektionen. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avse Finansinspektionen.

17 §
Begränsning och förbjudande av filialers verksamhet

I 61 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om förbjudande och begränsning av filialers verksamhet

21 §
Besvärsrätt

Finansinspektionen ska inom sex månader efter det att ansökan och de för avgörandet av ärendet behövliga handlingarna och utredningarna inkommit besluta om koncession ska beviljas eller förvägras.

Om beslut inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 1 mom. kan sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall avse ett avslagsbeslut. Sådana besvär kan anföras till dess att beslut om ansökan har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om att beslut meddelats. Övriga bestämmelser om anförande och behandling av besvär finns i 73 § i lagen om Finansinspektionen.

45 §
Begränsning av verksamheten och återkallelse av koncession

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning av koncessionsenlig verksamhet och om återkallelse av koncessionen.

47 §
Förbud att överlåta och pantsätta egendom

Finansinspektionen ska tillsätta ett i 29 § i lagen om Finansinspektionen avsett ombud vid filialen för ett försäkringsbolag från tredjeland. Ombudet ska övervaka att bolaget iakttar förbudet att överlåta och pantsätta egendom. Ombudet har utöver de befogenheter som framgår av den nämnda paragrafen rätt att besluta om samtycke till rättshandlingar enligt 25 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen.


60 §
Marknadsföring

På ett utländskt försäkringsbolags marknadsföring och tillsynen över marknadsföringen och avtalsvillkor tillämpas försäkringsbolagslagen och lagen om Finansinspektionen. Ett utländskt försäkringsbolag ska i sin marknadsföring dessutom uppge sitt namn, sin bolagsform, sin hemstat, sitt huvudkontors adress och adressen till det kontor eller den filial som försäkringsavtal ska ingås med.

69 §
Kungörelse i officiella tidningen

Finansinspektionen ska efter att med stöd av 15 § 2 mom. i denna lag eller 61 § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen ha förbjudit ett utländskt EES-försäkringsbolag att överlåta eller pantsätta bolagets egendom i Finland eller efter att ha förbjudit bolaget att betala ut försäkringarnas återköpsvärde till försäkringstagarna, på bolagets bekostnad publicera förbudsbeslutet i officiella tidningen och vid behov i en eller flera dagstidningar.

76 §
Olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet

Den som uppsåtligen


2) i strid med 13 §, 17 § 3 mom. eller 55 § eller i strid med en begränsning som förordnats enligt 27 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen meddelar nya försäkringar,

ska enligt vad som föreskrivs i försäkringsbolagslagen dömas för olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet.


77 §
Försäkringsbolagsbrott

Den som i strid med ett förbud som Finansinspektionen har meddelat med stöd av 15 § 2 mom. eller 47 § i denna lag eller 61 § 3 mom. i lagen om Finansinspektion överlåter eller pantsätter bolagets egendom i Finland, ska enligt vad som föreskrivs i lagen om försäkringsbolag dömas för försäkringsbolagsbrott.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.