891/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 kap. 16 § 3 mom., 7 kap. 1 c § samt 10 kap. 1 § 3 mom., 1 a § 3 mom. och 1 b § 3 mom., sådana de lyder, 3 kap. 16 § 3 mom. samt 10 kap. 1 § 3 mom., 1 a § 3 mom. och 1 b § 3 mom. i lag 923/2007 och 7 kap. 1 c § i lag 448/2005, samt

ändras 3 kap. 16 § 5 mom., 28 § 4 mom., 3 a kap. 9 § 3 mom., 7 kap. 1 och 2 §, 8 kap. 3 § och 10 kap. 3 § 4 mom., sådana de lyder, 3 kap. 16 § 5 mom., 28 § 4 mom., 3 a kap. 9 § 3 mom. och 8 kap. 3 § i nämnda lag 923/2007, 7 kap. 1 § i lagarna 581/1996, 1536/2001 och 600/2003 och i nämnda lag 923/2007, 2 § i nämnda lagar 1536/2001, 448/2005 och 923/2007 samt 10 kap. 3 § 4 mom. i lag 392/2008, som följer:

3 kap.

Offentlig handel

16 §

Vad denna paragraf föreskriver om fondbörser ska på motsvarande sätt tillämpas på företag som har ett sådant bestämmande inflytande i en fondbörs som avses i 1 kap. 5 §.

28 §
Avslutande av offentlig handel med värdepapper

I 7 kap. 2 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förbjuda en fondbörs att ordna offentlig handel med värdepapper.

3 a kap.

Multilateral handel

9 §
Avbrytande och avslutande av handel

I 7 kap. 1 a § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förordna att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska avbryta handeln. I 7 kap. 2 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förbjuda multilateral handel med värdepapper.

7 kap.

Tillsyn över värdepappersmarknaden

Tillsynsmyndighet
1 §

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag, de bestämmelser och myndighetsföreskrifter som har utfärdats med stöd av den och de stadgar som myndigheter har fastställt med stöd av denna lag.

Finansinspektionen utövar inte tillsyn över den värdepappershandel som Finlands Bank bedriver för att sköta sina penningpolitiska uppgifter.

2 §

Finansinspektionen kan förbjuda den som i näringsverksamhet marknadsför eller förvärvar värdepapper att fortsätta eller upprepa ett förfarande som strider mot 2 kap. Den kan förbjuda en fondbörs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att ordna handel med värdepapper som har tagits upp eller ansökts bli upptagna till handel, om det vid handeln eller när det gäller uppfyllande av emittentens informationsskyldighet i samband med den eller informationsskyldigheten i samband med upptagande till handel, vidtas åtgärder som väsentligen strider mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller mot reglerna för offentlig eller multilateral handel.

På det förbud som avses i 1 mom. tillämpas 48 och 49 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Då Finansinspektionen meddelar förbud som avses i 1 mom. kan den förordna att ett förfarande som strider mot 2 kap. ska rättas, om åtgärden kan anses vara nödvändig på grund av att förfarandet medför uppenbara olägenheter för investerarna.

På förbud som gäller förfaranden som strider mot bestämmelser i 3 kap. 36 §, 3 a kap. 10 § eller 4 kap. 1 eller 2 § tillämpas 48 och 49 § i lagen om Finansinspektionen. På förbud som gäller något annat förfarande än de som avses i denna paragraf och som strider mot denna lag, bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller stadgar som myndigheter har fastställt med stöd av denna lag tillämpas 33 § i lagen om Finansinspektionen.

8 kap.

Straffstadganden

Värdepappersmarknadsförseelse
3 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 2 eller 36 § eller mot 3 a kap. 10 § ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för värdepappersmarknadsförseelse dömas till böter.

10 kap.

Särskilda stadganden

Ändringssökande
3 §

Vad som föreskrivs i 73 § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen ska inte tillämpas när ändring söks i beslut som gäller ärenden enligt 3 kap. 30 § 7 mom. och 31 § 2 mom. samt 6 kap. 10 § 4 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.